Η συμβολή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Επιχειρηματικότητα. Προσδιοριστικοί παράγοντες και διαφορές φύλου

Περίληψη

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα πεδίο το οποίο τα τελευταία χρόνια αναδει- κνύεται σε σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπο- λέμηση της ανεργίας. Η έρευνα για τους λόγους που οδηγούν ορισμένα άτομα στην επιχειρηματικότητα είναι συνεχής και πολλοί είναι οι παράγοντες που συμβάλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ως τέτοιοι αναφέρονται τα προσωπικά χαρακτη- ριστικά του ατόμου και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, αλλά και παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον. ?ημαντικό, όμως, τμήμα της διεθνούς βιβλιογραφίας αφορά στο στάδιο κατά το οποίο διαμορφώνονται οι προθέσεις των ατόμων για την επιχειρηματικότητα και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί θεωρητικά μοντέλα τα οποία επιχειρούν να ερμηνεύσουν τις προθέσεις ε- νός ατόμου για την υιοθέτηση μιας επιχειρηματικής συμπεριφοράς. ?τόχος της πα- ρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι η διερεύνηση της επίδρασης του γενικού εκ- παιδευτικού επιπέδου, του εκπαιδευτικο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Entrepreneurship constitutes a field, which the past few years have been elected as a significant factor for the enhancement of employment and the fight against unemployment. The research for the reasons that lead certain individuals towards entrepreneurship is consistent and many variables contribute to this. As such are reported the personal characteristics of the individual and characteristics of personality, but also factors of the environment. An important part of international bibliography, however, deals with the stage in which the intentions of individuals towards entrepreneurship are shaped and the variables that affect them. For this reason, many theoretical models have been developed which strive to predict the intentions of an individual in the adoption of entrepreneurial behavior. The aim of the present research is the examination of the effect of the level of education on entrepreneurship, the educational level and gender in the shaping of entrepreneurial intentions of in ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17457
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17457
ND
17457
Εναλλακτικός τίτλος
The education and training contribaution in entrepreneurship. Defining factor and gender differences
Συγγραφέας
Βασιλειάδης, Αναστάσιος του Β.
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Βιτσιλάκη Χρυσή
Υψηλάντης Παντελής
Φωκιάλη Περσεφόνη
Νίνα-Παζαρζή Ελένη
Αθανασιάδης Ηλίας
Γουβιάς Διονύσιος
Κονσόλας Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Επιχειρηματικότητα; Επιχειρηματικές προθέσεις; Φύλο; Εκπαίδευση; Κατάρτιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
354 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)