Ανοικτά Δεδομένα
Οι βιβλιογραφικές εγγραφές του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών είναι διαθέσιμες ως Ανοικτά Δεδομένα. Τα μεταδεδομένα αυτών παρέχονται για συλλογή/συγκομιδή μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH (Open Access Initiative – Protocol for Metadata Harvesting).
Αυτή η υπηρεσία συλλογής/συγκομιδής μεταδεδομένων είναι ανοικτή σε όλους και προορίζεται για συσσωρευτές περιεχομένου που συμμορφώνονται με το πρωτόκολλο OAI-PMH ή από οποιαδήποτε εφαρμογή που μπορεί να πραγματοποιήσει αιτήματα OAI-PMH (μπορείτε να δείτε σχετικά εργαλεία εδώ).
Λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες
 • Πρωτόκολλο: OAI-PMH έκδοση 2.0
 • URL διεύθυνση βάσης διεπαφής OAI-PMH: https://www.didaktorika.gr/eadd-oai/request
 • Πληροφορίες OAI-PMH
 • URL διεύθυνση προσδιορισμού διεπαφής OAI-PMH: https://www.didaktorika.gr/eadd-oai/request?verb=Identify
 • Σύνολα OAI-PMH
 • URL διεύθυνση συνόλων διεπαφής OAI-PMH: https://www.didaktorika.gr/eadd-oai/request?verb=ListSets
  Προς το παρόν, διατίθενται 3 σύνολα:
  1. voa3r: σύνολο που περιέχει όλες τις διδακτορικές διατριβές που διατίθενται για συγκομιδή μέσω του συσσωρευτή Voa3r - Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository
  2. dart: σύνολο που περιέχει όλες τις διδακτορικές διατριβές που διατίθενται για συγκομιδή μέσω του συσσωρευτή DART Europe - E-Theses portal
  3. hdl_10442_2: σύνολο που περιέχει όλες τις διδακτορικές διατριβές του ΕΑΔΔ
 • Μορφότυποι μεταδεδομένων OAI-PMH
 • URL διεύθυνση καταλόγου μορφότυπων μεταδεδομένων που υποστηρίζονται από τη διεπαφή OAI-PMH του ΕΑΔΔ: https://www.didaktorika.gr/eadd-oai/request?verb=ListMetadataFormats
  Προς το παρόν, διατίθενται οι παρακάτω μορφότυποι μεταδεδομένων:
  1. oai_dc: σχήμα μεταδεδομένων Dublin Core
  2. hedi: εσωτερικό σχήμα ΕΑΔΔ
  3. unimarc: σχήμα μεταδεδομένων Unimarc
  4. d. mods: σχήμα μεταδεδομένων MODS
 • Συγκομιδή εγγραφών
 • URL διεύθυνση λίστας προσδιοριστών εγγραφών: https://www.didaktorika.gr/eadd-oai/request?verb=ListIdentifiers
  (απαιτούμενες παράμετροι: metadataPrefix – προαιρετικές παράμετροι: set, from, until, resumptionToken)
 • URL διεύθυνση λίστας εγγραφών: https://www.didaktorika.gr/eadd-oai/request?verb=ListRecords
  (απαιτούμενες παράμετροι: metadataPrefix – προαιρετικές παράμετροι: set, from, until, resumptionToken)
 • URL διεύθυνση συγκεκριμένης εγγραφής: https://www.didaktorika.gr/eadd-oai/request?verb=GetRecord
  (απαιτούμενες παράμετροι: identifier, metadataPrefix)
 • Επιλεκτική συγκομιδή
 • Η επιλεκτική συλλογή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση συνοδευτικών παραμέτρων στα προαναφερθέντα αιτήματα διευθύνσεων URL. Οι διαθέσιμες παράμετροι είναι:
  • identifier: καθορίζει ένα συγκεκριμένο αναγνωριστικό εγγραφής. (Υποστηρίζεται από την OAI-PMH εντολή: GetRecord)
  • metadataPrefix: καθορίζει το μορφότυπο μεταδεδομένων στην οποία θα επιστραφούν οι εγγραφές. (Υποστηρίζεται από την OAI-PMH εντολή: ListIdentifiers, ListRecords και GetRecord)
  • set: καθορίζει το σύνολο στο οποίο πρέπει να ανήκουν οι επιστρεφόμενες εγγραφές. (Υποστηρίζεται από την OAI-PMH εντολή: ListIdentifiers και ListRecords)
  • from: καθορίζει ότι οι εγγραφές που επιστράφηκαν πρέπει να έχουν δημιουργηθεί / ενημερωθεί / διαγραφεί από ή μετά από αυτήν την ημερομηνία. (Υποστηρίζεται από την OAI-PMH εντολή: ListIdentifiers και ListRecords)
  • until: καθορίζει ότι οι εγγραφές που επιστράφηκαν πρέπει να έχουν δημιουργηθεί / ενημερωθεί / διαγραφεί κατά ή πριν από αυτήν την ημερομηνία (Υποστηρίζεται από την OAI-PMH εντολή: ListIdentifiers και ListRecords)
  • resumptionToken: ένα διακριτικό που παρείχε προηγουμένως ο διακομιστής για να συνεχίσει ένα αίτημα από το οποίο είχε διακοπεί. (Υποστηρίζεται από την OAI-PMH εντολή: ListIdentifiers και ListRecords)
 • Ημερομηνίες
 • Κάθε εγγραφή μεταδεδομένων OAI-PMH περιλαμβάνει μια ημερομηνία που σχετίζεται με αυτήν, η οποία είναι η τελευταία ώρα τροποποίησης αυτής της εγγραφής. Η λεπτομέρεια της ημερομηνίας στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών έχει οριστεί σε επίπεδο δευτερολέπτων, π.χ. 2013-01-23T07:13:59Z.
  Η διεπαφή OAI-PMH δεν υποστηρίζει επιλεκτική συγκομιδή με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης. Οι ημερομηνίας έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τη σταδιακή συγκομιδή των ενημερώσεων σε συνεχή βάση. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατή η επιλεκτική συγκομιδή μόνο για διδακτορικές διατριβές που δημοσιεύθηκαν τον Φεβρουάριο του 2001.
 • Ανταποκρίσεις/Απαντήσεις
 • Οι απαντήσεις/ανταποκρίσεις από την υπηρεσία OAI-PMH του ΕΑΔΔ είναι μη ταξινομημένες και περιορίζονται σε 100 εγγραφές ανά κλήση της υπηρεσίας.
 • Εάν μια κλήση έχει ως αποτέλεσμα περισσότερα από 100 αποτελέσματα, το OAI-PMH θα επιστρέψει τα πρώτα 100 αποτελέσματα και ένα κουπόνι (resumptionToken) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη των υπόλοιπων αποτελεσμάτων.
 • Η συμπίεση των απαντήσεων διαχειρίζεται στέλνοντας την κατάλληλη κεφαλίδα HTTP «Accept-Encoding», π.χ. Accept-Encoding: gzip;q=1.0, identity;q=0.5. Οι δύο μορφές συμπίεσης που υποστηρίζονται είναι «gzip» και «deflate».
 • Ενημέρωση εγγραφών
 • Νέες διδακτορικές διατριβές υποβάλλονται καθημερινά στο ΕΑΔΔ και τα μεταδεδομένα διατίθενται απευθείας μέσω του OAI-PMH.
 • Μόλις ολοκληρωθεί μια αρχική συγκομιδή, οι σχετικές εγγραφές μπορούν να ενημερώνονται περιοδικά με νέες κλήσεις συγκομιδής από το ΕΑΔΔ με χρήση της τελευταίας ημερομηνίας συγκομιδής και την παράμετρο “from” στην URL διεύθυνση.
Βοήθεια
Για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας ή κωλύματος, μπορείτε να πλοηγηθείτε στο Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών