Χαρακτηριστικά αυτο-αξιολόγησης σε παιδιά επιρρεπή σε επιθετική συμπεριφορά στο σχολείο

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εκτιμηθεί το επίπεδο αυτοεκτίμησης και επιθετικότητας στους Έλληνες εφήβους και να εξεταστεί εάν οι δύο δομές σχετίζονται. Επίσης, στοχεύει να διερευνήσει τον ρόλο της οικογενειακής δομής στην αυτοεκτίμηση και τη εμπλοκή των εφήβων στην επιθετικότητα και την επίδραση του φύλου σε επιθετικές συμπεριφορές. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 124 μαθητές Γυμνασίου που κατοικούν στην Αθήνα, την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από έγκυρες και αξιόπιστες κλίμακες. Η κλίμακα αυτοεκτίμησης Rosenberg (Rosenberg, 1965) και το ερωτηματολόγιο αυτο-αποτελεσματικότητας για παιδιά (Muris, 2001) χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, ενώ η επιθετικότητα μετρήθηκε με την κλίμακα επιθετικότητας (Orpinas and Frankowski, 2001), την Τροποποιημένη Κλίμακα Επιθετικότητας (Bosworth, Espelage & Simon, 1993) και την Κλίμακα Εκφοβισμού Gatehouse (Bond, Wolfe, Tollit, Butler & Patton, 20 ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present study was to estimate the level of self-esteem and aggression in Greek adolescents and examine whether the two constructs are related. It also aimed to explore the role of family structure in adolescents’ self-esteem and engagement in aggression and the impact of gender in aggressive behaviours. The sample of the study consisted of 124 high-school students living in Athens, in the capital of Greece. For the collection of the data, a questionnaire comprising valid and reliable scales was used. The Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965) and the Self-Efficacy Questionnaire for Children (Muris, 2001) were used to measure students’ self-esteem, while aggression was measured by the Aggression Scale (Orpinas and Frankowski, 2001), the Modified Aggression Scale (Bosworth, Espelage & Simon, 1993) and the Gatehouse Bullying Scale (Bond, Wolfe, Tollit, Butler & Patton, 2007). Victimization was measured with the Multidimensional Peer-Victimization Scale (Mynard & Jose ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Целта на настоящото изследване беше да се оцени нивото на самочувствие и агресията при гръцките юноши и да се изследва дали двете конструкции са свързани. Целта е също така да се изследва ролята на семейната структура в самочувствието и ангажираността на подрастващите и въздействието на пола в агресивното поведение. Извадката от изследването се състои от 124 ученици от гимназията, живеещи в Атина, в столицата на Гърция. За събирането на данните беше използван въпросник, съдържащ валидни и надеждни скали. Скалата за самооценка на Розенберг (Rosenberg, 1965) и въпросникът за самоефективност за деца (Muris, 2001) са използвани за измерване на самочувствието на учениците, докато агресията е измерена чрез скалата за агресия (Orpinas и Frankowski, 2001), скалата за модифицирана агресия (Bosworth, Espelage & Simon, 1993) и скалата за тормоз на Gatehouse (Bond, Wolfe, Tollit, Butler & Patton, 2007). Виктимизацията се измерва с многоизмерната скала за виктимизация на връстници (Mynard & Joseph, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50398
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50398
ND
50398
Εναλλακτικός τίτλος
Characteristics of self-assessment in children prone to aggression in school
Характеристики на самооценката при деца, склонни към агресия в училище
Συγγραφέας
Δούβλος, Χρίστος (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
South-West University Neofit Rilski of Blagoevgrad
Εξεταστική επιτροπή
Virmozelova Angelova Natasha
Boikova Yordanova Bilyana
Stoev Hadziiski Μinko
Atanasova Chavdarova Velislava
Koleva-Mineva Krasimira Petrova
Krastev Ivan
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Ψυχολογία της εκπαίδευσης
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Αναπτυξιακή ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά
Έφηβοι; Επιθετικότητα; Αυτοεκτίμηση; Διαφορές φύλου; Οικογενειακή δομή
Χώρα
Βουλγαρία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)