Προστατευόμενες περιοχές και άτομα με ειδικές ανάγκες: ειδική περιβαλλοντική αγωγή

Περίληψη

Η Ελλάδα κατατάσσεται ως μία από τις πλουσιότερες σε βιοποικιλότητα χώρες.Χαρακτηρίζεται από μεσογειακά οικοσυστήματα και περίπου το 20% της γεωγραφικής τηςέκτασης ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 με 27 θεσμοθετημένες προστατευόμενες περιοχές.Η προστασία της φύσης και η διαχείριση και συντήρηση των σημαντικών οικοσυστημάτωνεξασφαλίζει τη διατήρηση των Προστατευόμενων Περιοχών. Η φύση ανήκει σε όλους και ηεπίσκεψη οικολογικά σημαντικών περιοχών, η συμμετοχή σε δράσεις προστασίας καθώς καιο σχεδιασμός διαχείρισης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις κοινωνικές ομάδες (Παρασκευόπουλος, Κορφιάτης, 2003, Μινώτου, Παρασκευόπουλος,2007).Η προσβασιμότητα των Προστατευόμενων Περιοχών με την ευρύτερη έννοια δηλαδήτης δυνατότητας επίσκεψης από ΑΜΕΑ, την ειδική σήμανση, τη χάραξη ειδικώνμονοπατιών, τη δημιουργία έντυπου υλικού προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες τωνΑΜΕΑ την ύπαρξη σύγχρονων κέντρων ενημέρωσης, την δημιουργία υλικούευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και για Α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Greece is ranked as one of the richest countries of Europe in terms of biodiversity. Theinstitutional framework for those areas, Natura 2000, and the 27 characterised ProtectedAreas (PA) all over Greece safeguard the protection of nature and the environment.Environmental awareness is essential to the acceptance of Protected Areas (PA) and theimplementation of the existing institutional framework. To intentionally protect nature, onemust first become familiar with the environment. This familiarisation presupposes thepossibility to visit PA and requires certain knowledge of the respective environmental issuesand actions. It is a process that may be addressed to young or older people and differentsocial groups, including people with disabilities (S. Paraskevopoulos, C.Korfiatis 2003,Minotou, Paraskeuopoulos, 2007).The accessibility of Protected areas includes the possibility of visiting the area, theexistence of special signs for special groups of visitors, the development of eco-paths an ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30021
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30021
ND
30021
Εναλλακτικός τίτλος
Protected areas and disabled: special environmental education
Συγγραφέας
Μινώτου, Χαρίκλεια του Διονύσιος-Άγγελος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Εξεταστική επιτροπή
Παρασκευόπουλος Στέφανος
Παντής Ιωάννης
Παντελιάδου Σουζάνα
Δημόπουλος Παναγιώτης
Καλλιμάνης Αθανάσιος
Νικολακάκη Μαρία
Σγαρδέλης Στέφανος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ειδική περιβαλλοντική αγωγή; Ακουστική οικολογία; Προστατευόμενες περιοχές; Εκπαίδευση για τη διαχείριση και διατήρηση βιολογικών οικοσυστημάτων; ΑΜΕΑ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
278 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)