Η χρήση των τεχνολογιών, περιβαλλόντων και εργαλείων του διαδικτύου (Web2.0, τηλεδιάσκεψη, τηλεκπαίδευση) στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών: εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση (Τ.Π.Ε.), μέσω της εισαγωγής των υπολογιστικών συστημάτων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία τον 21ο αιώνα. Οι εκπαιδευτικοί Θεολόγοι, που διδάσκουν το Μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ) θεωρείται αναγκαίο να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα μέσα για την ορθή μετάδοση των υψηλών νοημάτων του. Εξίσου αναγκαία είναι η χρήση των εκπαιδευτικών θεωριών διδασκαλίας και μάθησης που υποστηρίζουν οι Τ.Π.Ε., μέσω των κατάλληλων στρατηγικών μάθησης Τα εργαλεία του Διαδικτύου (Weblog, Wiki κλπ), η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, η Τηλεκπαίδευση (Σύγχρονη και Ασύγχρονη) αποτελούν σημαντικά εργαλεία που μπορούν να συνεισφέρουν, μέσω του ψηφιακού γραμματισμού, στον θρησκευτικό γραμματισμό των μαθητών/τριών. Η παρούσα διατριβή δομείται γύρω από την προσπάθεια της διδασκαλίας του ΜτΘ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με την χρήση των Τ.Π.Ε., με τη δημιουργία εικονικών-ψηφιακών τάξεων, με τη χρήση της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, μέσω του Πανε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Information Technologies in Education (ICT), through the introduction of computing systems, plays an important role in the educational and learning process in the 21st century. Teachers of Theology who teach the Religious Lesson are considered to be required to use modern means to properly transmit their high meanings. Equally necessary is the use of teaching and learning theories of teaching supported by ICTs through appropriate learning strategies. Internet tools (Weblog, Wiki, etc.), Distance Learning, Telemedicine (Modern and Asynchronous) are important tools that can contribute through digital literacy to religious literacy of students. This dissertation builds on the effort of the teaching of the Religious Lesson in Secondary Education through the use of ICTs, with the creation of virtual-digital classes, using Asynchronous eLearning through the Greek School Network, from 2009 to 2013. All of this with the use of mixed learning, living in the classroom and through the Web Learnin ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47896
ND
47896
Εναλλακτικός τίτλος
Use of technologies, environments and internets tools (Web2.0, teleconferencing, e-learning) in religious studies teaching: practice in secondary education
Συγγραφέας
Γκίκας, Αλέξανδρος του Βασίλειος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας. Τομέας Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Μητροπούλου - Μούρκα Βασιλική
Μπίκος Κωνσταντίνος
Μυρίδης Νικόλαος
Κυρίδης Αργύρης
Τουρτούρας Χρήστος
Ράντζου Μαρία
Στογιαννίδης Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση; Μάθημα θρησκευτικών; Διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης; Μικτή μάθηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
215 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)