Μοναχισμός και κοινωνία κατά την Πρωτοβυζαντινή περίοδο

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής ήταν η εξέταση της αμ- φίδρομης σχέσης μεταξύ Μοναχισμού και Κοινωνίας (συμπεριλαμβανο- μένης και της κρατικής εξουσίας) κατά την Πρωτοβυζαντινή περίοδο. Τα κύρια μέρη της Διατριβής αναφέρονται στα κάτωθι θέματα: Μετά από το πρώτο κεφάλαιο που παρουσιάζει σε γενικές γραμμές την εμφάνιση, την οργάνωση, την εξάπλωση και την επιρροή του Μοναχισμού, ακολου- θεί το κεφάλαιο με τη διερεύνηση της αρνητικής αλλά και της θετικής στάσης των αρρένων μοναχών απέναντι στις γυναίκες. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τη σχέση μεταξύ Μοναχισμού και Ειδωλολατρίας (εδώ συ- νεξετάζεται και το εάν ο Μοναχισμός συνέβαλε ή όχι σε αυτό που αποκαλείται δημογραφική κρίση), ενώ το επόμενο κεφάλαιο ασχολείται με τη σχέση μεταξύ Μοναχισμού και αιρέσεων. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο Μοναχισμός και οι μοναχοί τάσσονταν αναφανδόν κατά των ειδωλολατρικών πεποιθήσεων και των αιρετικών κακοδοξιών και όχι κατά των ανθρώπων που εμφορούνταν από αυτές. Το πέμπτο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present scientific essay was to examine the mutual rela- tion between Monachism and Society (including the royal authority) du- ring the first byzantine period. The main parts of this Dissertation deal with the following subjects: After the first chapter which examines in general terms the appearance, the organization, the expansion and the influence of Monachism, follows in a new chapter the investigation of both the negative and the positive attitude of the monks towards the women. The third chapter deals with the relation between Monachism and Paganism (in this chapter takes place the matter if Monachism affected the so called demographic crisis). The next chapter refers to the relation between Monachism and heresies. We must say here that Monachism and the monks rejected the pagan and the heretical aspects and not the people who were keen on them. The fifth chapter presents the church rules which did not allow the monks to take state offices and to de ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29049
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29049
ND
29049
Εναλλακτικός τίτλος
Monacism and society during the first byzantine period
Συγγραφέας
Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαίας Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Μεσαιωνικής και Βυζαντινής Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Μισίου Διονυσία
Βαρμάζη Βασιλική
Κορρές Θεόδωρος
Γκουτζιοκώστας Ανδρέας
Κατσώνη Πολύμνια
Κοτσάμπαση Σοφία
Χρήστου Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Μοναχισμός; Κοινωνία; Κράτος; Πρωτοβυζαντινή περίοδος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
425 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)