Στάσεις και αντιλήψεις γονέων για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο ελληνικό σχολείο: εμπειρική έρευνα

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζεται, για πρώτη φορά εμπειρικά, στην ελληνική βιβλιογραφική έρευνα αλλά και στα σχετικά διεθνή δεδομένα, η καταγρα-φή των στάσεων και των αντιλήψεων 1032 γονέων/κηδεμόνων για τη σχολική θρη-σκευτική εκπαίδευση των παιδιών τους. Γίνεται απόπειρα αποτίμησης της διαπι-στωτικής κοινής γνώμης τόσο για τη σπουδαιότητα και την αξία του ίδιου του Μα-θήματος των Θρησκευτικών όσο και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία επι-λέγουν οι γονείς, αναφορικά με τη θρησκευτική εκπαίδευση των παιδιών που φοι-τούν στα ελληνικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Διε-ρευνάται, παράλληλα, ο θεσμικός ρόλος του γονικού δικαιώματος για τη θρησκευτι-κή εκπαίδευση των μαθητών (γονική μέριμνα) και πώς αυτός κατανοείται και εφαρ-μόζεται από το σύνολο των γονέων που αποτελούν τα υποκείμενα της έρευνας. Εξε-τάζονται ακόμη, οι παράγοντες επιρροής και διαμόρφωσης της στάσης των γονέων απέναντι στο Μάθημα των Θρησκευτικών (π.χ. ιδεολογία, πεποιθήσεις, οικεία ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this doctoral dissertation is examined, for the first time empirically, in the Greek literature research but also in the relevant international data, the recording of the attitudes and perceptions of 1032 parents / guardians about the school religious ed-ucation of their children. An attempt is made to assess the verbal public opinion both for the importance and value of the Religious Course itself and for the quality char-acteristics chosen by the parents, regarding the religious education of the children attending the Greek Primary and Secondary Schools. At the same time, the institu-tional role of parental rights for the religious education of students (parental care) and how it is understood and applied by all parents who are the subjects of research are explored. The factors influencing and shaping the attitude of parents towards the Religious Studies Course are also investigated (eg ideology, beliefs, religiosity, influ-ence of family environment, cultural penetration, persona ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47114
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47114
ND
47114
Εναλλακτικός τίτλος
Attitudes and perceptions of parents for the teaching of Religious education in the Greek school: empirical research
Συγγραφέας
Ματιάκη, Βασιλική του Δημήτριος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ρεράκης Ηρακλής
Σταμοβλάσης Δημήτριος
Ράντζου Μαρία
Στογιαννίδης Αθανάσιος
Βάντσος Μιλτιάδης
Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος
Πεπές Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Θρησκευτική εκπαίδευση; Διδασκαλία θρησκευτικών; Γονείς; Σχολεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
372 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)