Μέτρηση του αιμοπεταλιακού ενδοθηλιακού παράγοντα (PD6F) ανδρών στο καρκίνο του προστάτη

Περίληψη

Το αδενοκαρκίνωμα του προςτάτθ είναι ο πιο ςυχνόσ καρκίνοσ ςτουσ άνδρεσ(περίπου 11,7% καινοφργιεσ περιπτϊςεισ καρκίνου του προςτάτθ διαγιγνϊςκονταιετθςίωσ παγκοςμίωσ) και αποτελεί τθ δεφτερθ πιο ςυχνι αιτία κανάτου απο καρκίνο.Υπολογίηεται πωσ περίπου 40% των ανδρϊν πάνω απο τθν θλικία των 50 ετϊνζχουν εςτίεσ καρκίνου ςτον προςτάτθ χωρίσ ςυμπτωματικι ι μεταςτατικι νόςο.Ζχει παρατθρθκεί μεγάλθ αφξθςθ ςτα ποςοςτά επίπτωςθσ του Pca ςε πολλζσχϊρεσ παγκοςμίωσ που ζχει ςυνδυαςτεί με μικρι ελάττωςθ ςτα ποςοςτά κνθςιμότθτασ.Το μεγαλφτερο ποςοςτό αυτισ τθσ αφξθςθσ μπορεί να αποδοκεί ςτθν εκτεταμζνθ χριςθ του PSA ςτισ δυτικζσ χϊρεσ, το οποίο μπορεί να εντοπίςει τόςο τουσ διθκθτικοφσ καρκίνουσ, όςο και τουσ λανκάνοντεσ μθ κανατθφόρουσ που χωρίσ τθνχριςθ του PSA κα ζμεναν αςυμπτωματικοί και αδιάγνωςτοι κατά τθν διάρκεια τθσηωισ του αςκενοφσ.Ραρόλα αυτά το PSA αν και ο καλφτεροσ βιοδείκτθσ που υπάρχει για τον Pca,αποτελεί ζναν δείκτθ ειδικό για τον προςτάτθ αλλά όχι για κάποια νόςο του,δθμιουργϊντα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Prostate adenocarcinoma is the most common cancer in men (approximately 11.7% of new cases of prostate cancer are diagnosed annually worldwide) and is the second most common cause of cancer death. It is estimated that about 40% of men over the age of 50 have prostate cancer prostates without symptomatic or metastatic disease. A large increase in incidence rates of PCA has been observed in many countries worldwide, combined with a small decrease in mortality rates. Most of this increase can be attributed to the widespread use of PSA in Western countries, which can detect both invasive cancers and non-lethal latent patients who, without the use of PSA, would remain asymptomatic and undiagnosed over the course of their lives of the patient. However, PSA, although the best biomarker available for PCA, is a marker specific to the prostate but not for a disease, often creating diagnostic dilemmas. The search for new biomarkers for prostate cancer is imperative. Based on a previous proteomic ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45189
ND
45189
Εναλλακτικός τίτλος
Detecting novel urine biomarkers for the early diagnosis of prostate cancer: platelet derived growth factor - BB as a possible new target
Συγγραφέας
Σκαρμούτσος, Αθανάσιος Δημήτριος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Αναστασίου Ιωάννης
Αλαμανής Χρήστος
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνα
Λιακάκος Θεόδωρος
Φελέκουρας Ευάγγελος
Στραβοδήμος Κωνσταντίνος
Αδαμάκης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (VEGF)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
189 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.