Η γεωπολιτική οργάνωση της αρχαίας Ευβοίας (1.050 π.Χ.-27 π.Χ.)

Περίληψη

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Ἡ γεωπολιτικὴ ὀργάνωση τῆς ἀρχαίας Εὔβοιας (1050-27 π.Χ.)Στόχος τῆς παρούσας μελέτης ἦταν νὰ μελετήσει τὴν κατάληψη τοῦ χώρου στὴν Εὔβοια κατὰ τοὺς χρόνους τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητας, συνδυάζοντας γεωργαφικὰ-τοπογραφικὰ δεδομένα, φιλολογικὲς καὶ ἐπιγραφικὲς πηγὲς μὲ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα γιὰ νὰ ἀποκαταστήσει τὴν συγκρότηση καὶ ἐξέλιξη τῶν πολιτικῶν μορφωμάτων ποὺ ἀναπτύχθηκαν στὴν Εὔβοια. Βασικό μας ὀργανο ἦταν ὁ χάρτης τῆς ΓΥΣ 1: 50.000 ἡ ἐπεξεργασία τοῦ ὁποίου μὲ ἐπιχρωματισμὸ ἀπέδωσε χρωματικῶς τὸ ἀνάγλυφο, δηλαδὴ τὴν μορφὴ καὶ τὰ γεωγραφικὰ στοιχεῖα τοῦ ἐδάφους, ἐπάνω στὸ ὁποῖο ὑπῆρξε ἀνθρώπινη κατοίκηση κατὰ τὴν ἱστορικὴ ἀρχαιότητα. Ἐφαρμόζοντας τὴν μέθοδο Δοξιάδη- Φαράκλα- Σακελλαρίου, ἀναζητήσαμε τὰ φυσικὰ ὅρια τῶν φυσικῶν περιοχῶν τῆς Εὐβοίας, μειζόνων καὶ ἐλασσόνων (ἢ ὑποπεροχῶν), διότι θεωρήσαμε ὅτι συνιστοῦσαν τὰ ἴδια πολιτικὰ ὅρια ἢ ἐπηρέαζαν τὰ πολιτικὰ ὅρια φυλετικῶν μορφωμάτων καὶ πόλεων κρατῶν ἀνὰ ἐποχή, τῶν ὁποίων οἱ οἰκισμοί, τὸ πολιτικὸ κέντρο καὶ οἱ κῶμες, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

EPILOGUE : The geopolitical organization of ancient Evia (1050-27 BC).The aim of this study was to investigate the occupation of space in Euboea in the time of ancient Greece, through a combination of geographical - topographical data , literary and epigraphic sources with archaeological finds, to restore the constitution and development of political states in Evia . Our main study tool was the map of GYS (greek military geografical service) 1: 50.000 helped to the presentation of the natural relief with counterstain, namely the form and the geographical information of the soil, on which was a human settlement in the historic antiquity. With the application of the method Doxiadis – Faraklas - Sakellariou we investigated the physical boundaries of the natural basins in Evia, larger and smaller, because we felt that theese formed the political boundaries or affected the political boundaries of tribal states and cities by age, whose settlements, political centers and villages, and a produ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

EPILOG : Die geopolitische Organisation der alten Evia (1050-27 v. Chr.). Das Ziel dieser Studie war, die Besetzung des Raumes in Euböa in der Zeit der griechischen Antike zu untersuchen, mittels einer Kombination Geographischen – Topografischen daten , literarischen und epigraphischen Quellen mit archäologische Funde die Verfassung und Entwicklung politischen staaten in Evia wiederherzustellen. Unsere Hauptinstrument war die Karte von GYS 1: 50.000 deren bearbeitung mit επιχρωματισμό gab das Relief , d.h. die Gestalt und die geografischen Informationen des Bodens, auf dem eine menschliche Besiedlung in der historischen Antike war. Mit der Anwendung der Methode Doxiadis – Faraklas- Sakellariou suchten wir die physikalischen Grenzen der Naturschutzgebiete in Evia auf, größere und kleinere (oder υπερπεριοχών ), weil wir meinten, dass es die gleichen politischen Grenzen betraff oder es die politischen Grenzen Stammesstaaten und Städten beeinflusste pro Zeitalter, dessen Siedlung, die pol ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35160
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35160
ND
35160
Εναλλακτικός τίτλος
The geopolitical organisation of ancient Euboea (1.050-27 BC)
Συγγραφέας
Βασιλείου-Δαμβέργης, Αλέξανδρος-Νεκτάριος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καλπαξής Αθανάσιος
Σταμπολίδης Νικόλαος
Καραναστάση Παυλίνα
Φαράκλας Νικόλαος
Κόπακα Αικατερίνη
Μποσνάκης Δημήτριος
Παναγοπούλου Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Euboea
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
600 σ., εικ., πιν., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)