Η αξιολόγηση του γραπτού λόγου στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Λύκειο: θεσμικός λόγος και εμπειρικά δεδομένα

Περίληψη

Θέμα της διατριβής είναι ο έλεγχος του τρόπου βαθμολόγησης ενός μαθητικού κειμένου στο Λύκειο και ιδιαιτέρως στην τελευταία τάξη. Εξετάζονται, αφενός, οι παράμετροι που ελέγχονται σε ένα κείμενο από τους/τις εκπαιδευτικούς, άρα και ο τρόπος που τα γενικά κριτήρια εξειδικεύονται κατά την πράξη της βαθμολόγησης από αυτούς/ές, και, αφετέρου, αναλύεται η τεχνική με την οποία ένας/μία εκπαιδευτικός καταλήγει σε μία βαθμολογία. Πιο συγκεκριμένα, στο Α΄ Μέρος παρατίθενται τα δεδομένα της συναφούς βιβλιογραφίας όσον αφορά τους δύο άξονες, όπως και ο ελληνόγλωσσος θεσμικός λόγος, ο οποίος συνίσταται στις οδηγίες που δίνονται στο σώμα των εκπαιδευτικών, ενώ στο Β΄ μέρος αναλύονται οι επισημάνσεις των βαθμολογητών, όπως αποτυπώθηκαν από τους ίδιους την ώρα της βαθμολόγησης. Τα πορίσματα προέκυψαν μέσα από την κωδικοποίηση και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων αλλά και από τη συσχέτιση των επισημάνσεών τους με τα χαρακτηριστικά των προς βαθμολόγηση κειμένων και με τις αποδιδόμενες βαθμολογίες.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis is the study of the rating process of teachers as they assess texts produced by students during their 3 last years of the Secondary Education. On the one hand, the exact features that are examined in a text and the way the basic rating criteria are interpreted by the teachers during the rating process are analyzed. On the other hand, the techniques and procedures that are chosen by raters as assessment decisions are made, are analyzed. At the first Part the bibliography and the institutional instructions given to the raters are presented, whereas at the second Part the results of this research are presented. The data are derived through the following procedure: concurrent think aloud protocols produced by the raters are coded, qualitative analyzed and combined with the features of the rated texts and the given grades.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45786
ND
45786
Εναλλακτικός τίτλος
The rating of student texts at the Greek secondary education: ιnstitutional instructions and empirical data
Συγγραφέας
Αδαμόπουλος, Βασίλειος Χρήστος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Χοντολίδου Ελένη
Μαυροσκούφης Δημήτριος
Παπαδοπούλου Μαρία
Μπίκος Κωνσταντίνος
Μπονίδης Κυριάκος
Τσολακίδου Πετρούλα
Αγγελάκος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Γλώσσα & Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση γλωσσικής επίδοσης; βαθμολόγηση; Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 398 σ., πιν., σχημ.