Υαλουρονικό οξύ ανδρών σε παθήσεις του προστάτη

Περίληψη

Ο PCa αποτελεί τον δεφτερο πιο ςυχνά διαγνωςμζνο καρκίνο και τθν ζκτθ αιτίακανάτου από καρκίνο ςτουσ άντρεσ.Επιπλζον ο PCa ςτθν Ευρϊπθ αποτελεί τθν δεφτερθ πιο κοινι αιτία κανάτουςτουσ άντρεσΘ βιολογικι ςυμπεριωορά του καρκίνου του προςτάτθ είναι πολφπλοκθ. Οιμθχανιςμοί που ελζγχουν το προςτατικό κφτταρο και τα χαρακτθριςτικά πουκακορίηουν τθν πορεία του δεν ζχουν γίνει ακόμα πλιρωσ κατανοθτά.Λδαίτερθ ςθμαςία ζχει να κατανοιςουμε τθ βιολογία του καρκίνου τουπροςτάτθ, με τελικό ςτόχο τθν ανακάλυψθ νζων διαγνωςτικϊν μεκόδων καικεραπευτικϊν ςτρατθγικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ νόςου. Λδιαίτερα ςτον καρκίνοτου προςτάτθ που τόςο θ αργι εξζλιξθ τθσ νόςου, όςο και θ βελτίωςθ τωνκεραπευτικϊν μασ επιλογϊν,ςυμβάλουν ςτθν επιτυχι αντιμετϊπιςθ τουλάχιςτοντθσ εντοπιςμζνθσ νόςου.Το μεγαλφτερο ποςοςτό αυτισ τθσ αφξθςθσ μπορεί να αποδοκεί ςτθνεκτεταμζνθ χριςθ του PSA ςτισ δυτικζσ χϊρεσ, το οποίο μπορεί να εντοπίςει τόςοτουσ διθκθτικοφσ καρκίνουσ, όςο και τουσ λανκάνοντεσ μθ κανατθωόρουσ πουχωρίσ τθν χ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

PCa is the second most commonly diagnosed cancer and the sixth cause of cancer death in men. In addition, PCa in Europe is the second most common cause of death in men The biological behavior of prostate cancer is complex. The mechanisms that control the prostate cell and the characteristics that determine its course have not yet been fully understood. It is of utmost importance to understand the biology of prostate cancer, with the ultimate goal of discovering new diagnostic methods and therapeutic strategies for treating the disease. Particularly in prostate cancer, both the slow progression of the disease and the improvement of our therapeutic options contribute to the successful treatment of at least the localized disease. Most of this increase can be attributed to the widespread use of PSA in Western countries, which can detect both invasive cancers and non-lethal latent patients who, without the use of PSA, would remain asymptomatic and undiagnosed over the course of their lives ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45190
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45190
ND
45190
Εναλλακτικός τίτλος
Hyaluronic acid and hyaluronidase as possible novel urine biomarkers for the diagnosis of prostate cancer
Συγγραφέας
Σκαρμούτσος, Ιωάννης του Δημήτριος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Α' Ουρολογική Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΛΑΪΚΟ
Εξεταστική επιτροπή
Αδαμάκης Ιωάννης
Αλαμανής Χρήστος
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος
Κλωνάρης Χρήστος
Νικητέας Νικόλαος
Στραβοδήμος Κωνσταντίνος
Αναστασίου Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Υαλουρονικό οξύ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
274 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)