Η επίδραση των γνωστοποιήσεων στην κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων κατά την μετάβαση από τα Ε.Λ.Π στα Δ.Π.Χ.Α.

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εξετάζει θέματα που αφορούν στην υποχρεωτική υιοθέτηση τωνΔιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) από το σύνολοτων εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), κατά τα έτη2003-2004 (προ-υιοθέτησης περίοδο) και 2005-2012 (μετά-υιοθέτησης περίοδο).Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η επίδραση της μετάβασης από το ένα λογιστικό σύστημα(Ελληνικές Γενικές Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές) στο άλλο (ΔΛΠ / ΔΠΧΠ), ωςαποτέλεσμα των διαφορών που προέκυψαν κατά τη σύνταξη των πρώτωνοικονομικών καταστάσεων το έτος 2005. Εν συνεχεία η παρούσα μελέτη ερευνά δύοδιαφορετικές πτυχές του εν λόγω σημαντικού γεγονότος. Πρώτον, διερευνά τα άμεσαεπακόλουθα από την αναγκαστική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ στις οικονομικέςκαταστάσεις εξαιτίας των σημαντικών λογιστικών διαφοροποιήσεων στην προ-υιοθέτησης περίοδο, κάνοντας χρήση των μεταβατικών καταστάσεων όπωςπροσδιορίζεται από το ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών ΠροτύπωνΧρηματοοικονομικής Πληροφόρησης». Δεύτερον, ερευνά τις επιπτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis examines issues relating to the mandatory adoption of InternationalFinancial Reporting Standards (IFRS) by a large number of companies listed in theAthens Stock Exchange (ASE), during the year 2005. The sample consists of all thecompanies listed in the Greek Stock Exchange.Specifically, we examine the effect of the transition from the one accounting system(Greek GAAP) to another (IAS / IFRS), as a result of the differences arising duringthe preparation of the first financial statements in the year 2005. Thereafter, thepresent study investigates two different aspects of this important event. Firstly, itexplores the immediate effect of the compulsory adoption of the IFRS in the financialstatements due to the significant accounting differences in the pre-adoption period,using transition statements as determined by the IFRS 1 "First time adoption ofInternational Financial Reporting Standards". Secondly, it explores the implicationsarising from the adoption of the IFRS an ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28965
ND
28965
Εναλλακτικός τίτλος
The impact of the notifications in the disclosure of the consolidated financial statements, during the transition from thw Greek GAAP to the IFRS
Συγγραφέας
Σαμαράς, Ιωάννης του Ηλίας
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Σταυρόπουλος Αντώνιος
Βαζακίδης Αθανάσιος
Τσόπογλου Σταύρος
Νεγκάκης Χρήστος
Σπάθης Χαράλαμπος
Καραγιώργος Θεοφάνης
Κουσενίδης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς; Ενδοεταιρικές συναλλαγές; Σχετική δίκαιη αξία; Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών; Γνωστοποιήσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
208 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)