Ο ρόλος του διαδικτύου ως μέσου άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού σε παιδιά με αναπηρία ηλικίας 13-18 ετών: μια μεθοδολογική εμπειρική διαδικτυακή έρευνα, προοπτικές και περιορισμοί

Περίληψη

Η παρούσα εργασία μελετά το ζήτημα του ρόλου του διαδικτύου ως μέσο άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού σε παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 13-18 ετών. Πιο συγκεκριμένα, διερευνά σε ποιο βαθμό και με πιο τρόπο το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες συμβάλουν στην άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από την ανάλυση (ποιοτικότροπη και ποσοτικότροπη) τριών σημαντικών διαστάσεων: της εκπαιδευτικής, της διαπροσωπικής αλλά και της κοινωνικής συμμετοχής. Μέσα από μια κοινωνιολογική ματιά, επιχειρήθηκε η ανάλυση της αναπηρίας, αλλά και των σημαντικών επιδράσεων που έχει σε αυτήν, η ύπαρξη του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο μιας ενδελεχούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης, διαπιστώθηκε η έλλειψη προσβασιμότητας των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκριτικά με την αντίστοιχη ομάδα που δεν αντιμετωπίζει τις συγκεκριμένες δυσκολίες. Σε ερευνητικό επίπεδο η μελέτη απευθύνθηκε σε 206 παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis examines the issue of the role of the Internet as a means of eliminating social exclusion for children with disabilities and special educational needs aged 13-18. More specifically, it explores to what extent and in what way the internet and new technologies contribute to the alleviation of social exclusion through the analysis (qualitative and quantitative) of three important dimensions: educational, interpersonal and social participation. Through a sociological look, the analysis of disability, as well as its significant impact on it, the existence of the Internet and new technologies, has been attempted. In the context of a through bibliographic review, the lack of accessibility for children with disabilities and special educational needs has been identified as compared to the corresponding group that does not address the specific difficulties.At the research level, the study addressed 206 children with disabilities and special educational needs and 280 special education ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43699
ND
43699
Εναλλακτικός τίτλος
The role of the Internet as a means of removing social exclusion in childen with disabilities aged 13-18: a methodological experimental internet survey, prospects and restrictions
Συγγραφέας
Νεοκοσμίδου, Παναγιώτα Τριαντάφυλλος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπάνης Ευστράτιος
Γιαβρίμης Παναγιώτης
Μυλωνάς Κωνσταντίνος
Τσομπάνογλου Γεώργιος
Κορρές Γεώργιος
Ζώρας Κωνσταντίνος
Καραγιαννίδης Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Διαδίκτυο; Παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; Κοινωνικός αποκλεισμός; Ψηφιακός αποκλεισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
296 σ., πιν., γραφ.