Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη της εγκεφαλικής υποξίας

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη εργαλείων Βιοϊατρικής Νευρομηχανικής (Βιοτεχνολογίες) για την σε βάθος λειτουργική μελέτη, ταχεία διάγνωση, συνεχή παρακολούθηση και έγκαιρη αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων εγκεφαλικών διαταραχών, ατόμων που υπόκεινται σε ή πάσχουν από οιαδήποτε μορφή συστηματικής υποξαιμίας ή πιο εντοπισμένης εγκεφαλικής υποξίας, καθώς και για την λειτουργική αξιολόγηση και το συνεχή έλεγχο της προσαρμοστικότητας κατά την εξάσκηση των «υψιβατών», και γενικότερα ατόμων που ασκούν δραστηριότητες και λειτουργούν μέσα σε περιβάλλοντα αυξημένων οπτικο-γνωστικο-κινητικών απαιτήσεων (ένα είδος «στρες τεστ» για τον εγκέφαλο). Για το σκοπό αυτό υποβάλλουμε ολόκληρο το οπτικογνωστικό σύστημα, από το στοιχειώδες αισθητηριακό έως το πιο πολύπλοκο νοητικό επίπεδο, σε μια πειραματική δοκιμασία κατηγορικής διάκρισης σύνθετων οπτικογνωστικών ερεθισμάτων, μετά από υπερταχεία οπτική διέγερση που οδηγεί στην έκλυση κινητικής απάντησης κατά την κατηγοριοποίηση στόχων (ει ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current research work aims at the development of Biomedical Neuroengineering tools (Biotechnologies) for the in-depth functional study, rapid diagnosis, continuous monitoring and well-timed management of acute and chronic brain disorders, of individuals that are subjected to or suffer from any kind of systemic hypoxaemia or more localized brain hypoxia; as well as the functional assessment and continuous control of adaptability during the training of “altinauts” and generally of individuals that practice activities and function within environments of increased visual-cognitive-motor response demands (a type of brain “stress test”). For this purpose, we subject the entire visuocognitive system, from the elementary sensory to the most complex cognitive level, to an experimental test of categorical discrimination of complex visuocognitive stimuli, following ultra-rapid visual stimulation that leads to a motor response upon categorization of targets (images of animals elicit productive ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27915
ND
27915
Εναλλακτικός τίτλος
Electrophysiologιcal study of brain hypoxia
Συγγραφέας
Τσαρούχας, Νικόλαος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών I. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Μπεζεριάνος Αναστάσιος
Παλληκαράκης Νικόλαος
Κωστόπουλος Γεώργιος
Παπαθανασόπουλος Παναγιώτης
Νικηφορίδης Γεώργιος
Φωτόπουλος Σπυρίδων
Οικονόμου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Βιοϊατρική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Εργαλεία βιοϊατρικής νευρομηχανικής (Βιοτεχνολογίες - Νευροπληροφορική); Παθοφυσιολογία της εγκεφαλικής υποξίας & υποβαρικής υποξίας; Ηλεκτροφυσιολογία των υπερταχείων οπτικογνωστικών αποκρίσεων του εγκεφάλου; Πολυφασματική ανάλυση χρόνου-συχνότητας & συνεχής μετασχηματισμός του κυματίου; Προκλητά δυναμικά – προκλητές/φασικά-κλειδωμένες & επαγόμενες/ολικές ταλαντώσεις; Παράγοντας φασικής συνάφειας ταλαντώσεων μεταξύ μοναδιαίων καταγραφών; Στατιστική παραμετρική ανάλυση χρονοφασματικών χαρτών; Γενικευμένη μέθοδος ανάλυσης των διακυμάνσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)