Νεολογικά αθησαύριστα στην ΟΔΥΣΕΙΑ του Νίκου Καζαντζάκη: στρατηγικές κατανόησης, ασάφεια και βεβαιότητα

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή ασχολείται με τις στρατηγικές κατανόησης της ποιητικής γλώσσας της ΟΔΥΣΕΙΑΣ του Καζαντζάκη, προκειμένου να εντοπιστούν, όσο είναι δυνατό, οι μέθοδοι που ακολουθεί ο εκάστοτε αναγνώστης για να αποκωδικοποιήσει τη σημασία άγνωστων λέξεων, διευκολύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κατανόηση του κειμένου, που είναι και ο κύριος σκοπός της διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Επιπλέον, σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί ο εντοπισμός των διαφορετικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων ενδογλωσσικών, εξωγλωσσικών, ψυχολογικών και κοινωνικών, που μπορεί να επηρεάσουν αυτή τη διαδικασία και να διερευνηθούν πιθανές μέθοδοι για καλύτερη αντιμετώπιση. Εξαιτίας της εγγενούς ασάφειας και υποκειμενικότητας που ενυπάρχουν σε ένα λογοτεχνικό κείμενο, η μελέτη των στρατηγικών ανάγνωσης και κατανόησης αποτελεί πραγματική πρόκληση από γλωσσολογική άποψη, αφού χρήζει ειδικής μελέτης ώστε να αναδειχθούν τα βασικά χαρακτηριστικά και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα ενός έργου, όπως η ΟΔΥΣΕΙΑ, που ουσιαστικά απ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation focuses on the strategies of comprehension of Nikos Kazantzakis’ ODYSSEY poetical language in order to identify, to the extent possible, the methods used by each reader so as to decode the meaning of unknown words, facilitating in this way the text’s comprehension, something that is the main aim when teaching literature. Moreover, the present dissertation aims at identifying different factors, including intra-linguistic, extra-linguistic, psychological and social, which may affect this procedure and at reviewing potential methods for a better confrontation. In view of the inherent vagueness and subjectivity of a piece of literature, the study of reading and comprehension strategies constitute a real challenge from a linguistic perspective, since special study is required to highlight the main characteristics and special attributes of a piece of literature, such as ODYSSEY, which essentially constitute Kazantzakis’ personal and idiosyncratic writing style, which ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La présente thèse aborde les stratégies de compréhension de la langue poétique de l’ODYSSEE de Kazantzakis. Le but est d’identifier, dans la mesure du possible, les méthodes que chaque lecteur suit pour déchiffrer le sens des mots inconnus, facilitant ainsi la compréhension du texte; c’est là l’objectif principal de l’enseignement de la littérature. Par ailleurs, la présente recherche vise à identifier les différents facteurs, y compris intralinguistiques, extralinguistiques, psychologiques et sociaux, pouvant influencer cette procédure et à examiner les méthodes possibles afin de mieux les adresser. Compte tenu du manque de clarté intrinsèque et de la subjectivité d’un texte littéraire, l’étude des stratégies de lecture et de compréhension représente un vrai défi du point de vue linguistique. Elle comporte en effet une analyse spécifique permettant d’identifier les caractéristiques principales et les spécificités particulières d’une oeuvre, comme l’ODYSSEE. Ces caractéristiques sont à ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50279
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50279
ND
50279
Εναλλακτικός τίτλος
Neological undictionaried words of Nikos Kazantzakis' ODYSSEY: comprehension strategies, fuzziness and confidence
Des néologismes non répertoriés dans l'ODYSSÉE de Nikos Kazantzakis: stratégies de compréhension, flou et confiance
Συγγραφέας
Μαθιουδάκης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καμπάκη Πηνελόπη
Χαραλαμπάκης Χριστόφορος
Γαβριηλίδου Ζωή
Bien Peter
Τσοπάνογλου Αντώνιος
Αρσενίου Ελισάβετ
Ευθυμίου Αγγελική
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Γλώσσα και Γλωσσολογία
Λέξεις-κλειδιά
Εφαρμοσμένη γλωσσολογία; Υφολογία; Ποιητική γραμματική; Ποιητικοί νεολογισμοί; Ορθότητα; Βεβαιότητα; Ασαφή σύνολα; Στρατηγικές επικοινωνίας; Στρατηγική ελεύθερου μαντέματος; Στρατηγικές κατανόησης κειμένου; Καζαντζάκης, Νίκος; Οδύσεια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)