Το ιστορικό παρελθόν των βυζαντινών πόλεων: η ρητορική παράδοση και η αναδυόμενη ελληνική ταυτότητα (13ος- 15ος αι.)

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί το ιστορικό παρελθόν των πόλεων του Βυζαντίου, όπως αυτό εκφράζεται στα εγκώμια και στις εγκωμιαστικές εκφράσεις πόλεων του 13ου-15ου αι. Το κύριο ερώτημα που τέθηκε είναι ποιο παρελθόν (βυζαντινό ή αρχαίο ελληνικό) πρόβαλαν οι Βυζαντινοί αυτήν την περίοδο και σε ποια θέματα επεδίωξαν να δώσουν απαντήσεις μέσα από την αφήγηση της ιστορικής τους αναδρομής. Αυτή στηρίχθηκε στην αρχαία ρητορική, κυρίως στον Μένανδρο που διαμόρφωσε ένα πρότυπο για τη μορφή και το περιεχόμενο του γένους, δηλαδή του παρελθόντος της πόλης. Από τη μελέτη των εγκωμίων προέκυψε ότι διάφοροι παράγοντες, όπως η σχέση του αυτοκράτορα και των υπηκόων, η σχέση του Βυζαντίου με άλλα κράτη, η απόσταση μιας επαρχιακής πόλης από την κεντρική εξουσία, η αυτονομία πόλεων κ.ά., συνετέλεσαν στην ιστορική ανασύνθεση του παρελθόντος των βυζαντινών πόλεων που ήταν χρήσιμο για να τοποθετηθούν οι βυζαντινοί λόγιοι σε σύγχρονα πολιτικά και ιδεολογικά ζητήματα. Συμπεραίνεται ότι η Ρώμη και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this study is the historical past of the byzantine cities, as expressed in the praises and laudatory descriptions (ekphrasis) of the cities in the 13th-15th c. The main question that has been raised is what past (Byzantine or ancient Greek) the Byzantines put forward at this time and in which topics have sought to provide answers through their historical narration. This was based on ancient rhetoric, especially in Menandros, which formed a model for the form and content of the genos, that is, the past of the city. The study of praises revealed that various factors, such as the relation between the emperor and the citizens, the relationship of Byzantium with other states, the distance of a provincial city from the central power, the autonomy of cities, etc., have contributed to the historical reconstruction of the past of Byzantine cities, which was useful for putting the Byzantine scholars on contemporary political and ideological issues. It is concluded that Rome and At ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2022)
DOI
10.12681/eadd/43937
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43937
ND
43937
Εναλλακτικός τίτλος
The historical past of the byzantine cities: the rhetorical tradition and the emerging Greek identity (13th - 15th c.)
Συγγραφέας
Κουκλάκης, Γεώργιος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Παλαιολόγοι; Βυζαντινή κοινωνία; Εκφράσεις; Εγκώμια; Ύστερη βυζαντινή περίοδος; Βυζαντινές πόλεις; Ελληνική μειονότητα Κωνσταντινούπολης; Μυστράς; Νίκαια; Θεσσαλονίκη; Ιδεολογία; Ιστορικό παρελθόν; Ελληνικό γένος; Ελληνική ταυτότητα; Αρχαία ιστορία; Αρχαιότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
371 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.