Μελέτη του πεδίου βαρύτητας και της θαλάσσιας τοπογραφίας στον Ελλαδικό χώρο με συνδυασμό επίγειων δεδομένων και δεδομένων των νέων δορυφορικών αποστολών CHAMP και GRACE.

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρεί μια μελέτη του συνολικού φάσματος των μεθόδων και τεχνικών προσδιορισμού των συνιστωσών του πεδίου βαρύτητας και τη σύνδεσή τους με ωκεανογραφικές παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του θαλάσσιου περι-βάλλοντος. Παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του πεδίου βαρύτητας καθώς και οι σύγχρονες μέθοδοι προσέγγισής του, τόσο με μετρήσεις σε ηπειρωτικές και θαλάσσιες εκτάσεις, όσο και με δορυφορικές μετρήσεις του ύψους της θάλασσας και του πεδίου βαρύτητας. Γίνεται παρουσίαση και αξιολόγηση των νέων γεωδυναμικών μοντέλων που προκύπτουν από τις δο-ρυφορικές αποστολές παρακολούθησης του πεδίου βαρύτητας, ανάπτυξη νέων μοντέλων γεωειδούς πολύ υψηλής ακρίβειας και διακριτικής ικανότητας, σύνδεση των γεωδαιτικών τε-χνικών και μετρήσεων με ωκεανογραφικές μεθόδους και παραμέτρους, ενώ τέλος πραγματο-ποιείται προσδιορισμός των χρονικά μεταβαλλόμενων ιδιοτήτων των θαλασσών και επιχει-ρείται η ενοποίηση του κατακόρυφου συστήματος αναφοράς της Ελλά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis focuses on a comprehensive and elaborate study of the entire spectrum of gravity field approximation and modeling as well as with the connection, inter-relation and interaction between physical geodesy and physical oceanography. A detailed account of mod-ern data processing techniques and approximation methods in geodesy is presented together with a description of the past and latest gravity field related data. Focus is put on the results acquired by the gravity field dedicated satellite missions of CHAMP and GRAE and on the remote measurements of sea surface heights from altimetric satellites orbiting the Earth. The new geopotential models derived from CHAMP and GRACE data are analyzed with respect to the by degree and cumulative accuracy they provide for geoid heights as well as the resolu-tion finally reached. New geoid models based solely on marine and terrestrial gravity and sat-ellite altimetry data are presented, while combined solutions employing convention ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30645
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30645
ND
30645
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the erth’s gravity gield and sea surface topography in Greece by combining surface data and data from the new satellite missions of CHAMP and GRACE
Συγγραφέας
Βέργος, Γεώργιος του Στέργιος
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Τζιαβός Ηλίας
Δερμάνης Αθανάσιος
Αραμπέλος Δημήτριος
Κατσάμπαλος Κωνσταντίνος
Σπαταλάς Σπυρίδων
Τσόκας Γεώργιος
Τσούλης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Γεωειδές; Πεδίο βαρύτητας; Δορυφορικές αποστολές; Φασματική ανάλυση; Τοπογραφία της Επιφάνειας της Θάλασσας; Ωκεάνια Κυκλογορία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
272 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)