Παραγωγή υδρογόνου (H2) μέσω καταλυτικής αναμόρφωσης του προπανίου και του υγροποιημένου αερίου του πετρελαίου (LPG) με ατμό.

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή, μελετάται η ανάπτυξη και η βελτιστοποίηση καταλυτικών υλικών, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή ενεργότητα, εκλεκτικότητα και σταθερότητα, καθώς και ο προσδιορισμός των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας για την παραγωγή Η2 μέσω της καταλυτικής αναμόρφωσης του προπανίου και του υγροποιημένου αερίου του πετρελαίου (LPG) με ατμό. Για το σκοπό αυτό εξετάστηκαν διάφορες παράμετροι που μπορεί να επηρεάζουν την καταλυτική συμπεριφορά όπως η φύση (Ni, Ru, Rh, Ir, Re), η φόρτιση (0.1-5 wt.%) και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του μετάλλου, η φύση του φορέα (Al2O3, TiO2, YSZ, ZrO2, SiO2, CeO2), η χρήση σύνθετων οξειδίων MxOy-Al2O3 (M: Ti, Y, Zr, La, Ce, Nd, Gd) ως φορείς και η ενίσχυση του φορέα με μικρή ποσότητα αλκαλίων (Li, Na, K, Cs). Οι καταλύτες που παρασκευάστηκαν χαρακτηρίστηκαν με διάφορες τεχνικές ώστε να προσδιοριστούν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την καταλυτική συμπεριφορά. Λόγω της πολυπλοκότητας της αντίδρασης αναμόρφωσης του LPG με ατμό και δεδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present study, the development and optimization of catalytic materials, which are characterized by high activity, selectivity and stability, as well as the determination of optimal operating conditions for hydrogen (H2) production via steam reforming of propane and liquefied petroleum gas (LPG) were investigated. For this purpose, several parameters that may influence catalytic behavior, such as the nature (Ni, Ru, Rh, Ir, Re), loading (0.1-5 wt.%) and morphological characteristics of the metallic phase, the nature of the support (Al2O3, TiO2, YSZ, ZrO2, SiO2, CeO2), the use of composite metal oxides MxOy-Al2O3 (M: Ti, Y, Zr, La, Ce, Nd, Gd) as supports and the promotion of the support with a small amount of alkali metals (Li, Na, K, Cs) were examined. The prepared catalysts were characterized by various techniques in order to determine the physicochemical characteristics that affect catalytic performance. Due to the complexity of the LPG steam reforming reaction and given that ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2024)
DOI
10.12681/eadd/53403
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53403
ND
53403
Εναλλακτικός τίτλος
Hydrogen (H2) production via catalytic steam reforming of propane and liquefied petroleum gas (LPG)
Συγγραφέας
Κόκκα, Αλίκη του Γεώργιος
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Παναγιωτοπούλου Παρασκευή
Διαμαντόπουλος Ευάγγελος
Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος
Γεντεκάκης Ιωάννης
Κονταρίδης Δημήτριος
Μπουρμπάκης Ιωάννης
Τσιακάρας Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού ➨ Χημική μηχανική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Ενέργεια και Καύσιμα
Λέξεις-κλειδιά
Παραγωγή υδρογόνου; Αναμόρφωση προπανίου με ατμό; Υγροποιημένο αέριο του πετρελαίου; Υποστηριγμένοι καταλύτες μετάλλων; Σύνθετα οξείδια μετάλλων; Ενίσχυση με αλκάλια; Επίδραση λειτουργικών παραμέτρων; Φασματοσκοπία FTIR
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.