Πολυμεθολογική μελέτη πρακτικών διδασκαλίας-μάθησης που αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν σε δημοτικά σχολεία για την ενίσχυση της ταυτότητας των μαθητών μεταναστευτικό υπόβαθρο

Περίληψη

H ερευνά μας απορρέει και εμπνέεται από το κοινωνικό-πολιτικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο που συντίθεται την δεδομένη στιγμή και αφορά την ομάδα-στόχο μας καθώς και τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα που αναφέρονται στην σημασία της ενδυνάμωσης των παιδιών με μεταναστευτική εμπειρία. Στη παρούσα διατριβή, τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα παρουσιάζονται με τη μορφή δύο υποθέσεων: (α) είναι δυνατό και χρήσιμο να αρθρωθούν τα επιστημονικά πεδία που παραδοσιακά εμπλέκονται στη διαπολιτισμική εκπαίδευση με τέτοιο τρόπο που να βοηθά τον εκπαιδευτικό να σχεδιάζει και να παρέχει πιο αποτελεσματικά την εκπαίδευση που στοχεύει στην ενίσχυση της ταυτότητας των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο (β) είναι δυνατή η υλοποίηση περισσότερο αποτελεσματικών δραστηριοτήτων βάσει αυτής της νέας άρθρωσης.Αφού έχει προηγουμένως συγκροτηθεί ένα διερευνητικό βιβλιογραφικό σώμα αναφερόμενο στις βασικές έννοιες, ορίζεται στη συνέχεια ένα ερευνητικό σώμα. Περιλαμβάνει, ειδικότερα, τα πρακτικά συνεντεύξεων με σημαντικούς ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Our research derives from and is inspired by the socio-political and educational context that is being currently constructed and concerns our target group as well as the current research data that refer to the importance of empowering children with an experience of migration.In this thesis, the main research questions are presented in the form of two hypotheses: (a) it is possible and useful to articulate the disciplinary fields traditionally involved in intercultural education in such a way as to help the teacher to plan and provide the education with the aim of strengthening the identity of students of migrant origin more effectively; (b) it is possible to implement more efficient activities on the basis of this new articulation. After the compilation of an exploratory bibliographic corpus from the first key notions, a research corpus is then defined. It includes in particular the minutes of interviews with major actors in educational action, notes taken during class observations - o ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Notre recherche dérive et s'inspire d'un contexte socio-politique et éducatif qui se construit en ce moment et concerne notre groupe cible. Elle s'appuie sur les données contemporaines qui mettent l'accent sur l’importance de renforcer les identités des enfants ayant une expérience migratoire. Dans cette thèse, les principales questions de recherches sont présentées sous la forme de deux hypothèses : (a) il est possible et utile d’articuler les champs disciplinaires traditionnellement impliqués dans l’éducation interculturelle de façon à aider l’enseignant à planifier et à dispenser plus efficacement l’enseignement qu’il destine au renforcement de l’identité des élèves d’origine migrante ; (b) il est possible de mettre en œuvre des activités plus performantes sur la base de cette articulation nouvelle. Après qu’un corpus bibliographique exploratoire a été préalablement constitué au départ de premières notions-clés, un corpus de recherche est ensuite défini. Il comprend notamment des ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51314
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51314
ND
51314
Εναλλακτικός τίτλος
Pluri-methodological study of teaching-learning practices developed and experimented in primary school to empower the identity of pupils of migrant origin
Étude pluriméthodologique de pratiques d’enseignement-apprentissage développées et expérimentées en école primaire pour le renforcement de l’identité des élèves d’origine migrante
Συγγραφέας
Γάτση, Παναγιώτα του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής των Γλωσσών
Εξεταστική επιτροπή
Delhaye Olivier
Μουσούρη Εταγγελία
Ioannitou Gina
Ανδρουλάκης Γεώργιος
Παπαδοπούλου Δέσποινα
Ιακώβου Μαρία
Στεργίου Αμαρυλλίς
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Επιστημονικοί τομείς της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Διαπολιτισμική εκπαίδευση; Διδακτικές Πολυγλωσσίας; Πολυγλωσσική ταυτότητα; Ενδυνάμωση ταυτότητας; ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ; Μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο; Κείμενα ταυτότητας; Διεπιστημονική προσέγγιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.