Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ/ΔΠΧΑ) στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο: η συνεισφορά της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9 στην ποιότητα της παρεχόμενης λογιστικής πληροφόρησης

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, δίνοντας έμφαση στη μελέτη της συνεισφοράς, της υιοθέτησης του Δ.Π.Χ.Α. 9 στην ποιότητα της παρεχόμενης λογιστικής πληροφόρησης. Το Δ.Π.Χ.Α. 9 αναλύει τα παρακάτω ζητήματα: αναγνώριση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, μεθοδολογία απομείωσης, λογιστική αντιστάθμισης. Στην ουσία το πρότυπο εισάγει νέους τρόπους κατάταξης και αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων, με βασικό στόχο την όσο το δυνατό πιο αντικειμενική αποτύπωση των στοιχείων που δημοσιεύουν στις λογιστικές καταστάσεις και αντιμετωπίζει με διαφορετική μεθοδολογία το σχηματισμό προβλέψεων για ζημίες από παρεχόμενες πιστώσεις. Για να απαντηθεί ο βασικός ερευνητικός στόχος, υλοποιήθηκε έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Το δείγμα αποτελείται από 96 άτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation is an attempt to investigate the application of International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) in the European banking industry, with an emphasis on the contribution of IFRS 9 adoption to the quality of the provided accounting information.IFRS 9 analyses the following areas: recognition and measurement of financial assets, impairment methodology, hedge accounting. In essence, IFRS 9 introduces new ways of classifying and valuating the assets of financial institutions and enterprises, with a main scope to present as objectively as possible the published financial data. Moreover, IFRS 9 addresses the formation of provisions for credit losses with a different methodology. The research was conducted using a structured questionnaire, aiming to response into the main scope of IFRS 9. The sample consists of 96 people who work in institutions of the European banking industry. Data were analyzed using the statistical package SPSS, usi ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47642
ND
47642
Εναλλακτικός τίτλος
Τhe implementation of International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) in the european banking industry: the contribution of IFRS 9 implementation to the quality of the provided accounting information
Συγγραφέας
Κουναδέας, Θεόδωρος του Βασίλειος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Ηρειώτης Νικόλαος
Βασιλείου Δημήτριος
Μπάλιος Δημήτριος
Κώτσιος Στέλιος
Καινούργιος Δημήτριος
Γεωργόπουλος Αντώνιος
Ντόκας Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Λογιστική; Τραπεζική; Διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.); Δ.Λ.Π. 39; Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.); Δ.Π.Χ.Α. 9
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
247 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.