Σχεδιασμός, σύνθεση και ενζυμικές μελέτες αναστολέων ουρεάσης

Περίληψη

Στο Κεφάλαιο 1 της παρούσας εργασίας αναλύεται η δομή του ενζύμου της ουρεάσης, ο μηχανισμός της καταλυτικής δράσης της, ο ρόλος που διαδραματίζει στη Γεωργία και την Ιατρική και μελετώνται ορισμένες ομάδες αναστολέων της. Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 2, πραγματοποιείται μία βιβλιογραφική επισκόπηση αντιδράσεων σχηματισμού δεσμού P-C για τη σύνθεση φωσφινικών και φωσφονικών οξέων και εστέρων. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας περιγράφεται η σύνθεση νέων οργανοφωσφορικών αναστολέων της ουρεάσης και παρουσιάζεται η μελέτη της ανασταλτικής τους δράσης. Σκοπός της εργασίας ήταν η σύνθεση φωσφονικών οξέων ως υποψήφιων ομοιοπολικών αναστολέων βακτηριακών ουρεασών. Την ισχυρότερη ανασταλτική δράση επέδειξε το φωσφονομεθυλο-κινναμωμικό οξύ 157, με σταθερά αναστολής Ki=0.594 μΜ ως προς την ουρεάση του βακτηρίου Sporosarcina pasteurii και Ki=0.485 μΜ ως προς την ουρεάση του βακτηρίου Proteus mirabilis, χωρίς ωστόσο να παρατηρηθεί ο σχηματισμός ομοιοπολικού δεσμού. Το φωσφονοπροπυλο-κινναμωμικό οξύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In Chapter 1 of the present thesis the urease enzyme is analyzed. Its structure and its catalytic mechanism are examined, followed by ureases’ role in Αgriculture and Μedicine, along with certain groups of inhibitors. Afterwards, in Chapter 2, a literature review of phosphorus chemistry and the most significant reactions leading to P-C bond formation are presented. In the final Chapter, the synthesis of novel organophosphorus compounds as inhibitors of urease is outlined, together with a study of their inhibitory action. The aim of this study was the synthesis of phosphonic acids as potential covalent inhibitors of bacterial ureases. Phosphonomethyl-cinnamic acid 157 excibited the highest potency, with Ki=0.594 μΜ for Sporosarcina pasteurii urease and Ki=0.485 μΜ for Proteus mirabilis urease. However, compound 157 appeared reversible and competitive. Phosphonopropyl-cinnamic acid 194 was also found to be the most potent inhibitor, with Ki=0.509 μΜ for Sporosarcina pasteurii urease. The ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46524
ND
46524
Εναλλακτικός τίτλος
Design, synthesis and enzymatic studies of bacterial ureases
Συγγραφέας
Ντατσόπουλος, Βασίλειος Χρήστος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Οργανικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Βασιλείου Σταματία
Βουγιουκαλάκης Γεώργιος
Κόκοτος Χριστόφορος
Γεωργιάδης Δημήτριος
Κόκοτος Γεώργιος
Μαυρομούστακος Θωμάς
Μουτεβελή - Μηνακάκη Παναγιώτα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ουρεάση; Αναστολείς; Φωσφινικά οξέα; Φωσφονικά οξέα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
294 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα