Πειραματική και θεωρητική μελέτη συστημάτων σχηματισμού υδριτών CO2

Περίληψη

Η κρυστάλλοποίηση υδριτών μπορεί να καταστεί εξίσου σημαντική μέθοδος δέσμευσης άνθρακα υπότον όρο ότι αυτή η τεχνολογία θα υποβληθεί σε περαιτέρω έρευνα. Προς το σκοπό αυτό, η μελέτη αυτή προσπαθεί να ρίξει φως σε ένα αρκετά νέο θέμα της έρευνας: την προώθηση υδριτών. Η προώθηση υδριτών συνεπάγεται την παραγωγή υδριτών σε χαμηλότερες πιέσεις (και συνεπώς χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα) με τη χρήση ειδικών χημικών ουσιών (προωθητών). Αρχικά, εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε ότι τόσο τα πειραματικά δεδομένα όσο και ημοντελοποίηση σε αυτό το θέμα είναι επιτακτικά. Ως εκ τούτου, παράχθηκαν και δημοσιεύθηκανπειραματικά δεδομένα χρησιμοποιώντας ως προωθητές άλατα τετρα-η-βουτυλαμμωνιακού βρωμιδίου, φθορίου και κυκλοπεντανίου σε συνεργασία με την MINESParisTech στη Γαλλία. Αυτές οι χημικές ουσίες είναι γνωστές για τις δυνατότητες μείωσης της πίεσης σχηματισμού υδριτών. Τα αποτελέσματα είναι σε καλή συμφωνία με τη βιβλιογραφία. Επιπλέον, ο ταυτόχρονος συνδυασμός αυτών των χημικών ουσι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Hydrate crystallization can become equally important carbon capture method provided that this technology undergoes further research. Toward this objective, this study tries to shed light on a quite new topic of research: hydrate promotion. Hydrate promotion implies the production of hydrate at lower pressures (and thus lower adjunctive capital/operational costs) by the use of special chemicals (promoters). At first, extensive literature review has shown that both experimental data and modeling in this subject are imperative. Therefore, experimental data were produced and published using as promoters tetra-nbutyl ammonium salts of bromide, fluoride and cyclopentane in collaboration with MINESParisTech in France. These chemicals are well known for their reduction capabilities of hydrate formation pressure. The results are in good accordance with the literature. Moreover, the simultaneous combination of these chemicals achieved greater pressure reduction than if they were used separately. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Hydrate krystallisering kan blive en vigtig kulstofopsamling metode, forudsat at denne teknologi undergår yderligere forskning. Med henblik på dette mål, forsøger denne undersøgelse at kaste lys over en helt nyt emne for forskning: hydrat forfremmelse.Hydrate forfremmelse indebærer produktion af hydrat ved lavere tryk (og dermed lavere supplerende driftsomkostninger) ved brug af specielle kemikalier (promotore). I første omgang har et omfattende litteraturstudie vist at både eksperimentelle data og modellering i dette emne er bydende nødvendigt. Derfor, er forsøgsdata blevet udarbejdet og offentliggjort med tetra-n-butyl ammoniumsalte af bromid, fluorid ogcyclopentan som promotorer, i samarbejde med MINESParisTech i Frankrig. Disse kemikalier er kendt for der evne til at reducere trykket for hydratdannelse. Resultaterne er i god overensstemmelse med litteraturen. Det blev det desuden fundet at med en kobination af disse kemikaler opnås en større trykreduktion end ved anvendelse enkeltv ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46243
ND
46243
Εναλλακτικός τίτλος
An experimental and theoretical study of carbon dioxide hydrate formation systems
Συγγραφέας
Τζιράκης, Φραγκίσκος του Εμμανουήλ
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Technical University of Denmark. Department of Chemical and Biochemical Engineering
Εξεταστική επιτροπή
Thomsen Kaj
Lindeloff Niels
Herri Jean - Michel
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Δέσμευση CO2; Υδρίτες; Προώθηση; Κλιματική αλλαγή; Καταστατική εξίσωση CPA
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
1, xv, 145 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.