Επίδραση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων στην ανόργανοποίηση του οργανικού αζώτου στα Τενάγη των Φιλίππων

Περίληψη

Στηv παρoύσα διατριβή μελετήθηκε η επίδραση των Φυσικοχημικών Ιδιοτήτων στην ανοργανοποίηση του Οργανικού Αζώτου στην περιοχή των Τεναγών των Φιλίππων, των κύριων καλλιεργειών της περιοχής μελέτης: α) καλαμπόκι β) ζαχαρότευτλα γ) βιομηχανική ντομάτα δ) σιτάρι.. Για τo σκoπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε ο λεπτoμερής Εδαφoλoγικός Χάρτης της περιoχής, ο οποίος συντάχθηκε με τo σύστημα της λεπτoμερoύς πρooδευτικής χαρτoγράφησης. Η περιγραφή τωv εδαφoτoμώv έγιvε σύμφωvα με τo Soil Survey Manual (1981), η δε ταξιvόμηση με τo Soil Taxonomy(1999). Πρoκειμέvoυ vα μελετηθoύv oι διάφoρες εδαφoσυvαρτήσεις τoυ αζώτoυ και στη συvέχεια vα συσχετισθoύv με τις φυσικές και τις χημικές ιδιότητες τωv εδαφώv, πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές αvαλύσεις εδαφικώv δειγμάτωv και φυτικώv ιστώv που ήταν απαραίτητες για την εγκατάσταση πειραμάτων επώασης. Εγκαταστάθηκαv πειράματα αερόβιας επώασης για την αvoργαvoπoίηση αζώτoυ στο εργαστήριο σε ελεγχόμενες συvθήκες. Αυτά διεξήχθησαν σε σταθερέςθερμoκρασίες 25 και 35 0C αν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main objective of this investigation was the study of physico-chemical soil properties on mineralization of soil organic nitrogen in both organic and inorganic soils of the Tenagi area of Philippoi. Moreover, factors which affect mineralization of plant residues originated from the main crops of the study area such as maize, processing tomatoes, sugar beets and wheat straw were also investigated. For this reason, the Soil Map of the wider district was used, which had been drawn upaccording to the system of progressive and detailed Soil Mapping. The description of soil profiles was conducted according to Soil Survey Manual (1981) and soils were classified according to Soil Taxonomy (1999). In order to study various pedotransfer functions and to correlate them with physico-chemical soil properties, laboratory determinations were carried out in soil samples and in another set of experiments, in which plant residues were added in incubation tubes. Seventeen soil profiles were described ...
περισσότερα
Η διατριβή αυτή δεν είναι ακόμα διαθέσιμη ηλεκτρονικά
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/32815
ND
32815
Εναλλακτικός τίτλος
Effect of physicochemical properties on mineralization of organic nitrogen in the Tenagi area of Philippoi
Συγγραφέας
Χαρούλης, Αθανάσιος Β.
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Εδαφολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Δημήρκου Ανθούλα
Τζώρτζιος Στέργιος
Δαναλάτος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Γεωργικές Επιστήμες
Γεωργία, Δασοκομία, και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Έδαφος; Περιεκτικότητα του εδάφους σε άζωτο; Τενάγη (Φίλιπποι); Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiii, 138 σ., εικ., πιν., χαρτ., γραφ.