ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ορισμοί

Ως Φορέας ορίζεται το EKT (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου).

Ως Ιστότοπος ορίζεται ο ιστότοπος www.didaktorika.gr, συμπεριλαμβανομένων όλων των subdomain αυτού (όπως το helpdesk.didaktorika.gr).

Ως Απλοί χρήστες ορίζονται οι επισκέπτες του Ιστοτόπου οι οποίοι διαμέσου αυτού έχουν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • Απλή και σύνθετη αναζήτηση μιας διατριβής μέσω των πεδίων των βιβλιογραφικών εγγραφών.
  • Πλοήγηση με βάση καθορισμένα πεδία βιβλιογραφικών εγγραφών (επιστημονικό πεδίο, ίδρυμα, συγγραφέας, χώρα, γλώσσα, έτος απονομής του διδακτορικού τίτλου).
  • Προβολή για ανάγνωση του ψηφιακού κειμένου μιας διατριβής
  • Πλοήγηση σε συχνές ερωτήσεις και κάποιους οδηγούς.

Ως Εγγεγραμμένοι χρήστες ορίζονται οι χρήστες που εγγράφονται στον Ιστότοπο με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και οι οποίοι έχουν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • Μεταφόρτωσης (download) του ψηφιακού αρχείου μιας διδακτορικής διατριβής.

Ως ΕΑΔΔ ορίζεται το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, το οποίο συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου, από το 1985 και εντεύθεν, από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Γενικά

Η παρούσα Πολιτική διευκρινίζει τα θέματα ασφάλειας και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Φορέας χρησιμοποιεί και προστατεύει τις πληροφορίες και τα δεδομένα του Ιστοτόπου. Το ΕΚΤ σέβεται το απόρρητό σας, τηρεί τα προβλεπόμενα σχετικά με την εμπιστευτικότητα και δεσμεύεται ότι θα προστατεύσει τις προσωπικές σας πληροφορίες. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα πολιτική εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο Φορέας συλλέγει, επεξεργάζεται, μεταβιβάζει, χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί τα δεδομένα σας και καθορίζει τις πρακτικές που εφαρμόζονται σχετικά με την ασφάλεια, καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης του Ιστοτόπου πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στον Ιστότοπο.

Η εγγραφή στον Ιστότοπο είναι προαιρετική. Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο, όπως στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ.), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες εφεξής θα καλούνται Προσωπικά Δεδομένα. Ερωτήσεις ή σχόλια που υποβάλλονται από χρήστες αυτού του Ιστότοπου μπορεί να περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Το ηλεκτρονικό ξεφύλισμα (browsing), η θέαση άρθρων και άλλου περιεχομένου που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν προϋποθέτουν την υποβολή προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα, συμφωνείτε και συναινείτε στην παρούσα πολιτική και ιδιαιτέρως στη συλλογή, μεταβίβαση, επεξεργασία, χρήση και γνωστοποίηση αυτών όπως περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά κείμενα του ΕΑΔΔ, σύμφωνα με το Νόμο.

Οι παρόντες όροι ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση από το Φορέα. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του Ιστοτόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Ασφάλεια

Ο Φορέας συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο και εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό ή συνεργάτες ή από προμηθευτές του Φορέα που δεσμεύονται έναντι του Φορέα με τις ίδιες υποχρεώσεις προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Συλλογή, επεξεργασία και προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δικαιώματα Υποκειμένου

Ο απλός χρήστης μπορεί να επισκέπτεται τον Ιστότοπο χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Η εγγραφή στον Ιστότοπο προϋποθέτει την παροχή πληροφοριών, δεδομένων ή και Προσωπικών Δεδομένων, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τη χρήση cookies. Οι πληροφορίες αυτές είναι μόνο όσες χρειάζονται για την ταυτοποίηση του προσώπου του λογαριασμού και εξυπηρέτησης του εκ νόμου οριζόμενου σκοπού του Φορέα και του ΕΑΔΔ.

Ο Φορέας θα μπορεί στο μέλλον να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα των χρηστών (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση του e-mail) (εφεξής «προσωπικά δεδομένα»), τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση του, μέσω του Ιστοτόπου. Ο Ιστότοπος θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν οικειοθελώς με σκοπό την παροχή πρόσβασης στις ανωτέρω εφαρμογές ή υποδομές που θα είναι διαθέσιμες μέσω του Ιστοτόπου.

Ο Φορέας καταγράφει τους τρόπους χρήσης των ιστοσελίδων αυτού του δικτυακού τόπου.

Ο Φορέας δύνανται να γνωστοποιήσει τα παραπάνω δεδομένα σε εταιρείες παροχής μηχανογραφικής υποστήριξης και υποστήριξης ιστότοπων. Η καταχώρηση των στοιχείων του χρήστη κατά την εγγραφή του στον Ιστότοπο, συνεπάγεται τη συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων και του νόμου. Ο εγγεγραμμένος χρήστης, καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς να δώσει τη συναίνεσή του προς τούτο αποδεχόμενος την παρούσα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του (ενεργοποιώντας τον λογαριασμό του ακολουθώντας τον σύνδεσμο που του αποστάλθηκε στο e-mail). Ειδικότερα, ο χρήστης θα αποδέχεται και θα συναινεί ότι το ΕΚΤ υπό τους όρους των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016 και της εθνικής νομοθεσίας, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του που θα συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου, με σκοπό την πρόσβαση του χρήστη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτηση του, την υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του χρήστη και του Ιστοτόπου σχέσης, για στατιστικούς ή για γενικότερους σκοπούς κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του χρήστη ή για την εκπλήρωση της θεσμικής αποστολής του ΕΚΤ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.

Επιπλέον, ο χρήστης θα δίδει ρητώς τη συγκατάθεσή του προς τον Ιστότοπο να του αποστέλλει με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας ενημέρωση για λοιπές υπηρεσίες, εκτός και αν επιλέξει ρητά τη μη λήψη ενημερώσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στην χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων του για την ενημέρωση αποστέλλοντας μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@ekt.gr.

Ο Ιστότοπος είναι πλήρως συμμορφωμένος με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016 και την εθνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο. Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς, περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να υπάρξει μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης ή βελτίωσης του Ιστοτόπου ή στατιστικούς σκοπούς. Τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν αρχικά συλλεγεί. Τα δεδομένα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των ατόμων μόνο για το διάστημα που απαιτείται εκ νόμου. Παράλληλα, παρέχονται πάντα τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή φορητότητας, εναντίωσης και αντίρρησης στους χρήστες όπως αυτά προβλέπονται από τον κανονισμό. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί με τον Ιστότοπο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@ekt.gr.

Εκτός κι αν ρητά επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές, ο Ιστότοπος δεν θα προβεί, άλλως στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση ή την ρητή εντολή αυτού.

Στατιστικές πληροφορίες περιήγησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (π.χ., όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση του Ιστότοπου. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν είναι ο τύπος του Internet Browser που χρησιμοποιείται από το χρήστη, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείται από το χρήστη για να επισκεφθεί τον Ιστότοπο και το domain name του Ιστότοπου που χρησιμοποιήθηκε από το χρήστη προκειμένου να συνδεθεί με τον Ιστότοπο.

Χρήση Cookies

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την Τοποθεσία, με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie του Ιστοτόπου στον υπολογιστή σας. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων του Ιστότοπου καθώς θα απαιτείται διαρκής σύνδεση.

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική απορρήτου, ασφαλείας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για τον Ιστότοπο www.didaktorika.gr (συμπεριλαμβανομένου του helpdesk.didaktorika.gr). Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχει το ΕΚΤ. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών του Ιστοτόπου σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), το ΕΚΤ δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

Ερωτήσεις

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΕΚΤ στη διεύθυνση privacy@ekt.gr.