Σχετικά με το ΕΑΔΔ

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) top

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου, από το 1985 και εντεύθεν, από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται σε ψηφιακή μορφή οι διδακτορικές διατριβές οι οποίες απονέμονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς και αυτές Ελλήνων που εκπονήθηκαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και αναγνωρίστηκαν από τον αρμόδιο εθνικό φορέα – ΔΟΑΤΑΠ.

Στον πρόσφατο Ν. 4765 ΦΕΚ Α’ 6/15.1.2021 ορίζονται τα ακόλουθα:

 • Άρθρο 12 «Προσαυξήσεις βάσει τυπικών προσόντων και εντοπιότητας», παρ. 1, εδάφιο α:

  «Η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό υποψηφίων των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. προσαυξάνεται ως ακολούθως: α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών».

 • Άρθρο 16 «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων», παρ. 2, εδάφιο ι:

  «Η προκήρυξη περιλαμβάνει τα αποδεκτά επιστημονικά πεδία, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, προκειμένου για τα διδακτορικά διπλώματα».

 • Άρθρο 29 «Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας», παρ. 1 εδάφιο αα:

  «Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών Τριτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κατηγορίες Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.) κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας ανά κλάδο/ειδικότητα, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων: [...] Μόνο για τις κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε.: αα. διδακτορικό δίπλωμα σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών: τετρακόσιες (400) μονάδες».

Ιστορικό εξέλιξης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) top
1985
 • Νόμος 1566/1985 (αρθ.70 παρ.15) περί συγκρότησης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών από το ΕΚΤ, όπου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του τίτλου η συμπλήρωση της φόρμας του ΕΑΔΔ.
1986
 • Αξιοποίηση του λογισμικού ΑΒΕΚΤ 3.00 για τη δημιουργία καταλόγου με τα μεταδεδομένα των διδακτορικών διατριβών.
1992-1998
 • Διαδικτυακή διάθεση του καταλόγου των μεταδεδομένων με τη χρήση του διαθέτη «ΕΡΜΗ» ο οποίος υποστήριζε την αναζήτηση με τη χρήση γλώσσας CCL (Common Command Language).
1999
 • Ψηφιοποίηση 12.000 διδακτορικών διατριβών.
 • Μεταφορά των μεταδεδομένων των διδακτορικών διατριβών στο ΑΒΕΚΤ 5.00 το οποίο υλοποιούσε πρότυπα καταλογογράφησης (UNIMARC, UNIMARC Authorities και ISO 2709).
2010
 • Ανάπτυξη υποδομής Ψηφιακού Αποθετηρίου με χρήση του λογισμικού DSpace (ανοικτού κώδικα και εξασφάλιση δυνατότητας φιλικής αναζήτησης στα μεταδεδομένα και διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα, αποθετήρια, πολλαπλές μηχανές και εργαλεία αναζήτησης στο διαδίκτυο (π.χ. Google, Scirus).
 • Εξασφάλιση μακροχρόνιας διατήρησης των ψηφιακών αρχείων.
2014-2018
 • Τακτικές αναπροσαρμογές στο σύστημα διαχείρισης και ηλεκτρονικής κατάθεσης του ΕΑΔΔ. Οι εμπλεκόμενοι (Γραμματείες AEI, ΔΟΑΤΑΠ, διδάκτορες) καθώς και το προσωπικό του ΕΚΤ που επιμελείται τα μεταδεδομένα διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες κατάθεσης και επιμέλειας εύκολα και άμεσα.
2019-2021
 • Νέα πλήρως ψηφιακοποιημένη διαδικασία συγκρότησης και διάθεσης του ΕΑΔΔ, αρχής γενομένης από την εκ νέου σχεδίαση του συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης, το οποίο αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το ΕΚΤ, ως μέρος της υλοποίησης της εκ νόμου υποχρέωσης του {συγκρότηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (Ν. 1566/85)}, προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα της ψηφιακοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών.
 • Ενίσχυση της παραγωγής και της παρουσίασης στατιστικών στοιχείων για το σύνολο των διδακτορικών διατριβών, αλλά και σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής.
 • Προσθήκη νέων λειτουργικοτήτων, τόσο για πιο αποτελεσματική αναζήτηση και πλοήγηση όσο και για βελτίωση της διαδραστικότητας με το χρήστη.
Τμήμα της τεχνολογικής αναβάθμισης του ΕΑΔΔ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου & Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης" που υλοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Η υποδομή του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών top

Το ΕΑΔΔ αποτελείται από δύο διακριτά πληροφοριακά συστήματα, τα οποία αναπτύσσονται και λειτουργούν από το ΕΚΤ:

 • I. το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης, μέσω του οποίου γίνεται η ηλεκτρονική κατάθεση και διαχείριση των διδακτορικών διατριβών προκειμένου να ενταχθούν στο ΕΑΔΔ &
 • II. το Σύστημα Διάθεσης, μέσω του οποίου είναι δυνατή η online αναζήτηση και διάθεση των διδακτορικών διατριβών που εντάσσονται στο ΕΑΔΔ.
Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών top

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης επιτρέπει αποκλειστικά στο αρμόδιο προσωπικό των Γραμματειών των Σχολών/Τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ και του ΔΟΑΤΑΠ (εφεξής «Γραμματείες») και στους διδάκτορες, να διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες κατάθεσης με εύκολο και άμεσο τρόπο, καθοδηγώντας τους στα διαδοχικά βήματά της.

Για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τις Γραμματείες και τους διδάκτορες, για την ένταξη μιας διδακτορικής διατριβής στο ΕΑΔΔ, πατήστε εδώ.

Το Σύστημα Διάθεσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών top

Το ΕΚΤ, σε εκπλήρωση του θεσμικού του ρόλου, ως Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης, προάγει τη συγκέντρωση, την τεκμηρίωση και τη διάθεση έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου στην ελληνική και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και προωθεί την Ανοικτή Επιστήμη και Ανοικτή Πρόσβαση.

Οι βασικές αρχές επί των οποίων στηρίζεται η διάθεση του περιεχομένου του ΕΑΔΔ είναι:

 • η προάσπιση και η ενίσχυση της ανοικτής πρόσβασης στην ερευνητική γνώση,
 • η προώθηση της νέας επιστημονικής γνώσης,
 • η ενίσχυση των νέων ερευνητών στην προσπάθειά τους να καταστήσουν το έργο τους γνωστό και προσπελάσιμο στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, και το ευρύ κοινό.

Στo Σύστημα Διάθεσης διατίθενται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν συγκεντρωθεί από την έναρξη ισχύος του νόμου έως σήμερα. Το Σύστημα Διάθεσης αναπτύσσεται με εσωτερική τεχνογνωσία του ΕΚΤ.

Για το σύνολο των διατριβών διατίθενται μεταδεδομένα, ήτοι στοιχεία τα οποία τις αφορούν, τις συνοδεύουν και τις τεκμηριώνουν, όπως ο τίτλος, η περίληψη, το ονοματεπώνυμο του διδάκτορα, το επιστημονικό πεδίο, το έτος απονομής του διδακτορικού τίτλου, το εκπαιδευτικό ίδρυμα, τα ονοματεπώνυμα των μελών της εξεταστικής επιτροπής, οι λέξεις – κλειδιά, η χώρα και η γλώσσα. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των διδακτορικών διατριβών διατίθεται το ψηφιακό αρχείο της διδακτορικής διατριβής για ξεφύλλισμα και online ανάγνωση.

Το Σύστημα Διάθεσης παρέχει σε απλούς και εγγεγραμμένους χρήστες τις κάτωθι υπηρεσίες:

Υπηρεσίες Απλός Χρήστης Εγγεγραμμένος Χρήστης
Απλή και σύνθετη αναζήτηση μιας διατριβής μέσω των πεδίων των βιβλιογραφικών εγγραφών.
Πλοήγηση με βάση καθορισμένα πεδία βιβλιογραφικών εγγραφών (επιστημονικό πεδίο, ίδρυμα, συγγραφέας, χώρα, γλώσσα, έτος απονομής του διδακτορικού τίτλου).
Προβολή για ανάγνωση του ψηφιακού κειμένου μιας διατριβής.
Μεταφόρτωση (download) του ψηφιακού αρχείου μιας διδακτορικής διατριβής.

Το ΕΑΔΔ αξιοποιείται στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του ΕΚΤ, ως Εθνικής Αρχής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, για τη συλλογή δεδομένων για τους διδάκτορες και τις διδακτορικές διατριβές.


Πολιτική Ασφαλείας & Προσωπικά Δεδομένα top

Το ΕΑΔΔ ακολουθεί τις διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ο νόμος ορίζει και προσδιορίζεται αναλυτικά στην «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».