Επιφανειακές έρευνες στην κοιλάδα του ποταμού Bradano στη Μεγάλη Ελλάδα: μεθοδολογίες, τεχνικές τεκμηρίωσης και ανάλυση δεδομένων

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής ήταν οι διαχρονικές πολιτισμικές ανταλλαγές και σχέσεις καθώς και η ανάπτυξη των οικισμών στην περιοχή του Montescaglioso, που βρίσκεται στην κοιλάδα του ποταμού Bradano στη Basilicata της νότιας Ιταλίας, από την προϊστορική εποχή μέχρι και τα ρωμαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια. Ξεκινήσαμε από την παρουσίαση της ιστορίας των επιφανειακών ερευνών με επίκεντρο τη Μεγάλη Ελλάδα καθώς και από την ηλεκτρονική διαχείριση των δεδομένων στα GIS στην ιταλική αρχαιολογία. Στη συνέχεια εξετάσαμε τη μεθοδολογία έρευνας και τις τεχνικές που εφαρμόσαμε στο πεδίο καθώς και τη συνακόλουθη περιγραφή των νέων αρχαιολογικών θέσεων συνοδευμένων από πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία των κινητών ευρημάτων. Ύστερα αναφερθήκαμε στον χρονολογικό προσδιορισμό των θέσεων και τέλος στη γενικότερη ερμηνεία και σύγκριση των δεδομένων αναφορικά με την ιστορική οικιστική εξέλιξη της περιοχής. Η πρόταση ιεράρχησης των θέσεων βασίστηκε σε ειδικές παραμέτρους και οι εκάστοτε χωρικές κατανομές προσδιορίστη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis was the cultural exchanges and relations as well as the development of the settlements in the Montescaglioso area, located in the Bradano river Valley in Basilicata (southern Italy), from the prehistoric era until the Roman imperial Age. We started with the presentation of the history of surveys, centered on Magna Graecia and also the electronic management of GIS data in Italian archaeology. We then examined the research methodology and the techniques we applied in the field survey such as the subsequent description of the new archaeological settlements accompanied by statistics of movable finds. Then we referred to the chronological determination of archaeological sites and finally to the general interpretation and comparison of the data, regarding the historical development of the area. The hierarchy of the archaeological sites was based on specific parameters and the spatial distributions were determined according to density calculation specialized proc ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La presente tesi ha preso in considerazione gli scambi culturali a livello diacronico nonché le relazioni e lo sviluppo degli insediamenti nella zona di Montescaglioso, ubicata nella valle del fiume Bradano (Basilicata -IT), dalla preistoria fino al periodo imperiale romano. Nella prima parte si è illustrata la storia delle ricognizioni archeologiche, incentrate sulla Magna Grecia, così come la gestione informatizzata dei dati nei GIS nell'archeologia italiana. Abbiamo poi esaminato la metodologia di ricerca e le tecniche di indagine che abbiamo applicato sul terreno, nonché la descrizione dei nuovi siti archeologici scoperti, accompagnata da tabelle statistiche dei reperti mobili. Dopo abbiamo fatto riferimento alla determinazione cronologica dei siti ed infine all'interpretazione e al confronto generale dei dati, relativi allo sviluppo degli insediamenti nell'intera area. La gerarchizzazione dei siti archeologici si è basata su parametri specifici e le proposte di distribuzione spazi ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42960
ND
42960
Εναλλακτικός τίτλος
Archaeological survey in the Bradano River Valley in Magna Graecia: methodologies, documentation techniques and data analysis
Ricognizioni archeologiche nella valle del fiume Bradano in Magna Grecia: metodologie, tecniche di documentazione e analisi dei dati
Συγγραφέας
Ρουμπής, Δημήτριος Παναγιώτης
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μανακίδου Ελένη
Τιβέριος Μιχαήλ
Μουστακά Αλίκη
Βουτυράς Εμμανουήλ
Πινγιάτογλου Σεμέλη
Σμιτ-Δούνα Μπάρμπαρα
Βαλαμώτη Σουλτάνα-Μαρία
Παπαγιάννη Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία & Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Επιφανειακή αρχαιολογική έρευνα; Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών; Μεγάλη Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (α' τόμος 234 σ., β' τόμος 104 σ.), εικ., πιν., χαρτ., γραφ.