Σχετικά με το ΕΑΔΔ

Τι είναι το ΕΑΔΔ; top

1111Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) αποτελεί υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), η οποία συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί κυρίως από το 1985 και μετέπειτα, στα ελληνικά πανεπιστήμια από Έλληνες και ξένους διδάκτορες και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού από Έλληνες διδάκτορες με την προϋπόθεση ότι έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), βάσει νόμου, είναι από το 1985 ο υπεύθυνος φορέας για την τήρηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών. Στο ΕΑΔΔ έχει συγκεντρωθεί ένα μικρό ποσοστό διατριβών που έχουν εκπονηθεί από το 1932 έως το 1985.


Περιεχόμενο του ΕΑΔΔ top

Σήμερα, στο ΕΑΔΔ διατηρούνται:

 • τα έντυπα αρχεία 46.809 διδακτορικών διατριβών

 • τα ψηφιακά αρχεία 42.698 εξ αυτών

 • ψηφιακές βιβλιογραφικές πληροφορίες σε επίπεδο μεταδεδομένων για 45.720 διδακτορικές διατριβές από το σύνολο των 46.809

  Με τον όρο «βιβλιογραφικές πληροφορίες σε επίπεδο μεταδεδομένων» ή αλλιώς «βιβλιογραφικές εγγραφές» εννοούμε στοιχεία που αφορούν, συνοδεύουν και τεκμηριώνουν μία διδακτορική διατριβή, όπως: τίτλος, περίληψη, συγγραφέας, επιστημονικό πεδίο, έτος απονομής του διδακτορικού τίτλου, εκπαιδευτικό ίδρυμα, επιτροπή, λέξεις-κλειδιά, χώρα, γλώσσα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό του Αρχείου αφορά διατριβές που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά πανεπιστήμια από το 1985 έως σήμερα από Έλληνες και ξένους διδάκτορες, ενώ ένα ποσοστό 6% αφορά διατριβές που έχουν απονεμηθεί σε Έλληνες διδάκτορες από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Με πρωτοβουλία του ΕΚΤ έχει συγκεντρωθεί και ένα μικρό ποσοστό διατριβών που έχουν εκπονηθεί από το 1932 έως το 1985 στα ελληνικά πανεπιστήμια.


Πολιτική Πρόσβασης και Αξιοποίησης του ΕΑΔΔ top

Η ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική γνώση αποτελεί κεντρικό πυλώνα του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Θεματολογίου με ορίζοντα το 2020, κυρίαρχη τάση στη διεθνή επιστημονική κοινότητα και βασικό όρο ανάπτυξης σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για την επιστημονική και πολιτιστική γνώση και παραγωγή.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), εκπληρώνοντας το θεσμικό του ρόλο, δημιουργεί την υποδομή για τη συγκέντρωση, τεκμηρίωση και διάθεση έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Βασικό σημείο της δράσης αυτής του ΕΚΤ αποτελεί και η υπηρεσία του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) στο οποίο συγκεντρώνονται, τεκμηριώνονται και διατίθενται οι διδακτορικές διατριβές.

Οι βασικές αρχές που διαμορφώνουν την πολιτική διάθεσης του περιεχομένου του ΕΑΔΔ είναι:

 • η προάσπιση και ενίσχυση της ανοικτής πρόσβασης στην ερευνητική γνώση και παραγωγή

 • η ενίσχυση των νέων ερευνητών στην προσπάθειά τους να καταστήσουν το έργο τους γνωστό και προσβάσιμο στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, αλλά και το ευρύ κοινό

 • η σαφήνεια σε σχέση με τους όρους διάθεσης των διδακτορικών διατριβών

Οι βασικές αρχές αντικατοπτρίζονται τόσο στους «Όρους κατάθεσης μιας διδακτορικής διατριβής στο ΕΑΔΔ» , όσο και στους «Όρους πρόσβασης και διάθεσης των διδακτορικών διατριβών του ΕΑΔΔ»


Οφέλη από τη διάθεση των διδακτορικών διατριβών μέσω του ΕΑΔΔ top

Η ανοικτή διάθεση των διδακτορικών διατριβών από μία κεντρική, έγκυρη, αξιόπιστη και διαδικτυακά προσβάσιμη υπηρεσία, όπως είναι το ΕΑΔΔ, έχει αδιαμφισβήτητα οφέλη για τους ίδιους τους διδάκτορες, την ερευνητική/επιστημονική κοινότητα, αλλά και το ευρύ κοινό. Το ΕΑΔΔ αποτελεί την πύλη μέσω της οποίας πραγματοποιείται η αναζήτηση και διάθεση των διδακτορικών διατριβών, με αποτέλεσμα να καθίστανται ευπρόσιτα τα αποτελέσματα πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου, η οποία αντιμετωπίζει ζητήματα αιχμής και να αυξάνεται η αξιοποίηση και η χρήση τους. Ταυτόχρονα, αποτελεί σημείο προβολής και διάδοσης της έντασης της ερευνητικής δραστηριότητας, αυξάνοντας τις πιθανές παραπομπές και τη διεθνή αναγνώριση της εργασίας μεμονωμένων μεταπτυχιακών σπουδαστών. Λαμβάνοντας, μάλιστα, υπόψη, ότι η κάθε διδακτορική διατριβή αποτελεί ένα από τα πρώτα κείμενα με τα οποία ένας ερευνητής γίνεται γνωστός στην ακαδημαϊκή κοινότητα, γίνεται αντιληπτή η ιδιαίτερη σημασία της σωστής απόθεσης, τεκμηρίωσης και διάθεσής της για τη μεταγενέστερή του εξέλιξη, η οποία εξασφαλίζεται από το ΕΑΔΔ. Παράλληλα, μεγιστοποιείται η διαφάνεια της έρευνας, αποτρέπεται η λογοκλοπή και η διπλή προσπάθεια.

Κάθε διατριβή που καταχωρείται στο αποθετήριο ΕΑΔΔ αποκτά μια μόνιμη διεύθυνση, μόνιμο URL, ανεξάρτητα από σύστημα λογισμικού ή/και αποθετηρίου, ενώ εξασφαλίζεται η μακροχρόνια διατήρηση του ψηφιακού αντικειμένου και η διαχρονική παρουσίαση και προβολή του έργου.


Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στο ΕΑΔΔ top

Δεδομένης της σημασίας και της μοναδικότητας του ΕΑΔΔ, το ΕΚΤ καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε η πρόσβαση σε αυτό να γίνεται με τον πλέον σύγχρονο τρόπο, ενσωματώνοντας και όλες τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Με σκοπό τη διατήρηση αυτού του σημαντικού αποθέματος επιστημονικής γνώσης, αλλά και την ευκολότερη διάθεσή του στην επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία, το περιεχόμενο του ΕΑΔΔ διατίθεται πλέον και από περιβάλλον ηλεκτρονικού αποθετηρίου στη διεύθυνση http://didaktorika.gr

Παράλληλα, στη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ «Κ.Θ. Δημαράς» λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διατήρηση του έντυπου αρχείου, ενώ μέρος του έντυπου αρχείου που δεν έχει διατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή διατηρείται για διάθεση από τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης.

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του ΕΑΔΔ, σύμφωνα πάντοτε με τους Όρους Πρόσβασης και Διάθεσης, είναι δυνατή ως εξής:

Α) Διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://didaktorika.gr

Σε όλους τους επισκέπτες παρέχεται η δυνατότητα:

 • απλής και σύνθετης αναζήτησης μιας διατριβής μέσω των πεδίων των βιβλιογραφικών εγγραφών, εφόσον αυτές περιλαμβάνονται στο αποθετήριο του ΕΑΔΔ (για 45.720 διατριβές έως σήμερα)

 • πλοήγησης με βάση καθορισμένα πεδία βιβλιογραφικών εγγραφών (επιστημονικό πεδίο, ίδρυμα, συγγραφέας, χώρα, γλώσσα, έτος απονομής του διδακτορικού τίτλου, ομοίως εφόσον περιλαμβάνονται στο αποθετήριο του ΕΑΔΔ

 • πρόσβασης στο πλήρες κείμενο μιας διατριβής για ανάγνωση, εφόσον το ψηφιακό της αρχείο περιλαμβάνεται στο αποθετήριο του ΕΑΔΔ (για 42.698 διατριβές έως σήμερα)

Επιπλέον, είναι δυνατή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος εγγραφεί ως χρήστης στο ΕΑΔΔ και ανάλογα με την άδεια διάθεσης κάθε διατριβής:

 • η μεταφόρτωση (κατέβασμα) του ψηφιακού αρχείου μιας διατριβής, εφόσον περιλαμβάνεται στο αποθετήριο του ΕΑΔΔ (για 42.698 διατριβές έως σήμερα)

 • η παραγγελία αντιγράφου του αρχείου μιας διατριβής, είτε του έντυπου είτε του ψηφιακού, εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο. Το αντίγραφο δύναται να είναι είτε έντυπο, είτε ηλεκτρονικό αρχείο (CD/DVD)

 • η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάρτηση του ψηφιακού αρχείου μιας διατριβής το πλήρες κείμενο της οποίας δεν διατίθεται. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται προσπάθεια από το ΕΚΤ να εξασφαλιστεί το ψηφιακό αρχείο της διατριβής και να αναρτηθεί το πλήρες κείμενό της στο αποθετήριο του ΕΑΔΔ.

Β) Με επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ «Κ. Θ. Δημαράς» (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα)

Οι επισκέπτες χρήστες του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης μπορούν να έχουν πρόσβαση διαδικτυακά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://didaktorika.gr

Σε όλους τους επισκέπτες παρέχεται η δυνατότητα μελέτης του έντυπου μίας διατριβής που δεν είναι ψηφιοποιημένη, μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης, αλλά όχι ο δανεισμός του. Η συγκεκριμένη υπηρεσία διατίθεται Δευτέρα ως Παρασκευή 8:30 μμ – 3:30 μμ.


Ιστορικό του ΕΑΔΔ top

Η συγκέντρωση των διδακτορικών διατριβών και η δημιουργία του ΕΑΔΔ ξεκίνησε το 1985 όταν δια νόμου (άρθρο 70, παρ. 15 του Ν. 1566/1985) ανατέθηκε στο ΕΚΤ η ευθύνη για τη δημιουργία και την τήρησή του.

Το 1986 αξιοποιήθηκε το λογισμικό ΑΒΕΚΤ 3.00 (ΑΒΕΚΤ: Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ) για την εισαγωγή των μεταδεδομένων των διδακτορικών διατριβών που εντάσσονταν στο αρχείο.

Η online διάθεση της βάσης δεδομένων που δημιουργείτο γινόταν εφικτή από το 1992 μέσω του υπολογιστή διαθέτη ΕΡΜΗ (υπολογιστικό σύστημα τύπου "mainframe" Siemens/Nixdorf με λειτουργικό σύστημα BS2000 και σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων GRIPS) που υποστήριζε την αναζήτηση με τη χρήση γλώσσας CCL (Common Command Language).

Το σύστημα αυτό διατηρήθηκε έως το 1999.

Το διάστημα 1998-1999 ψηφιοποιήθηκαν 12.000 (2 εκ σελίδες) διδακτορικές διατριβές, ενώ ταυτόχρονα τα μεταδεδομένα μεταφέρθηκαν στο ΑΒΕΚΤ 5.00 που υλοποιούσε πρότυπα καταλογογράφησης (UNIMARC, UNIMARC Authorities και ISO 2709).

Οι παρεχόμενες από το 2000-2009 υπηρεσίες του ΕΑΔΔ επέτρεπαν την αναζήτηση και εντοπισμό του ψηφιακού αρχείου της διδακτορικής διατριβής.

Το 2010, το ΕΑΔΔ μεταφέρθηκε σε υποδομή ηλεκτρονικού αποθετηρίου. Για το αποθετήριο του ΕΑΔΔ χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού DSpace η οποία υποστηρίζει μεγάλο αριθμό αποθετηρίων παγκοσμίως. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκε η δυνατότητα φιλικής αναζήτησης στο αρχείο, η μακροχρόνια διατήρηση των τεκμηρίων, καθώς και η διαλειτουργικότητα με διεθνή αποθετήρια και με πολλαπλές μηχανές και εργαλεία αναζήτησης στο Διαδίκτυο (π.χ. Google, Scirus)

Το ΕΚΤ συμμετέχει ενεργά στο διεθνές δίκτυο DART-Europe, μια συνεργασία μεταξύ ερευνητικών βιβλιοθηκών και κοινοπραξιών βιβλιοθηκών ανά την Ευρώπη, με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στις ευρωπαϊκές διδακτορικές διατριβές. Έτσι, διαθέτει τις ελληνικές διδακτορικές διατριβές στην ευρωπαϊκή πύλη DART (www.dart-europe.eu), η οποία παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε περισσότερες από 550.000 διδακτορικές διατριβές από 28 ευρωπαϊκές χώρες, μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον αναζήτησης και πλοήγησης.


Όροι κατάθεσης μιας διδακτορικής διατριβής στο ΕΑΔΔ top

Προκειμένου να διασφαλισθούν οι στόχοι της διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της γνώσης και η εφαρμογή δικαίου σε σχέση με το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων επί των διδακτορικών διατριβών, είναι απαραίτητο κάθε διδακτορική διατριβή που κατατίθεται στο ΕΑΔΔ να τεκμηριώνεται ως προς τα εξής:

(α) Τα πνευματικά δικαιώματα

Η κατάθεση μιας διδακτορικής διατριβής στο ΕΑΔΔ θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά:

 • Από τον δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων επί αυτής είτε

 • Από τον κάτοχο κατάλληλων αδειών χρήσης που του επιτρέπουν να διαθέτει τη διδακτορική διατριβή στο ΕΑΔΔ

(β) Τις άδειες χρήσης

Οι άδειες χρήσης με τις οποίες διατίθενται οι διδακτορικές διατριβές πρέπει να είναι σαφείς και να επιτρέπουν κατ΄ελάχιστον την ανοικτή πρόσβαση στο κείμενο της διατριβής για μη εμπορικούς σκοπούς.

Συγκεκριμένα, ο καταθέτων τη διατριβή:

 • Πρέπει να παραχωρεί στο ΕΚΤ τη μη αποκλειστική άδεια να παρουσιάζει, αναπαράγει και διαθέτει το σύνολο του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής, μέσω του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, με κάθε πρόσφορο μέσο, ψηφιακό, αναλογικό ή άλλο και μόνο με τις τροποποιήσεις εκείνες που είναι απολύτως αναγκαίες για την πραγματοποίηση της αποστολής του ΕΚΤ και τη διάθεση της διατριβής, και επιπλέον

 • Μπορεί να καθιστά δημόσια διαθέσιμη τη διδακτορική διατριβή, με όποια άδεια Creative Commons επιθυμεί. Η άδεια θα επιλέγεται από τον σχετικό κατάλογο επιλογών του Απογραφικού Δελτίου

(γ) Την ημερομηνία αποδέσμευσης

Η ημερομηνία αποδέσμευσης είναι η ημερομηνία κατά την οποία η διατριβή δύναται να γίνει διαθέσιμη, σύμφωνα με την άδεια χρήσης που έχει δοθεί. Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την ημερομηνία αποδέσμευσης που αποτελεί πολιτική του Πανεπιστημίου, εντός του οποίου πραγματοποιείται η έρευνα. Αυτή, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής στο ΕΑΔΔ.

Για τη διασφάλιση των παραπάνω, κάθε διδακτορική διατριβή θα πρέπει να συνοδεύεται από Δήλωση Αποδέσμευσης, η οποία περιλαμβάνεται στο Απογραφικό Δελτίο, με την οποία ο υπογράφων επιλέγει την άδεια χρήσης της διδακτορικής διατριβής. Συγκεκριμένα, η Δήλωση Αποδέσμευσης έχει ως εξής:

Δήλωση Αποδέσμευσης Διδακτορικής Διατριβής

Σήμερα στις χχ/χχ/χχ καταθέτω στο ΕΚΤ το παρόν Απογραφικό Δελτίο και ένα αντίγραφο, έντυπο και ψηφιακό, της διδακτορικής διατριβής, προκειμένου να ενταχθεί στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών. Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:

□ Είμαι ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων επί της διατριβής
□ Κατέχω τις κατάλληλες άδειες χρήσης που μου επιτρέπουν να διαθέσω τη διδακτορική διατριβή στο ΕΑΔΔ.

Επίσης, δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η διδακτορική διατριβή δεν προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων, καθώς όπου υφίστανται δικαιώματα τρίτων έχει γίνει εκκαθάριση αυτών, δηλαδή έχουν διασφαλισθεί όλες οι αναγκαίες άδειες χρήσης ή η χρήση αυτών είναι επιτρεπτή σύμφωνα με το σύστημα περιορισμών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του Ν. 2121/1993.

Επιτρέπω στο ΕΚΤ να παρουσιάζει, αναπαράγει και διαθέτει το σύνολο του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής, μέσω του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, με κάθε πρόσφορο μέσο, ψηφιακό, αναλογικό ή άλλο και μόνο με τις τροποποιήσεις εκείνες που είναι απολύτως αναγκαίες για την πραγματοποίησης της αποστολής του ΕΚΤ και της διάθεσης της διατριβής.

Επιπλέον επιθυμώ να διαθέσω τη διδακτορική διατριβή με τη Δημόσια Άδεια:


Η επιλογή μίας από τις ανωτέρω άδειες είναι προαιρετική αλλιώς ισχύει μόνο η άδεια που παραχωρώ προς το ΕΚΤ, όπως ορίζεται παραπάνω.

Η άδεια που παραχωρώ προς το ΕΚΤ, καθώς και η Δημόσια Άδεια με την οποία διαθέτω τη διδακτορική διατριβή (εφόσον επιλέξω τέτοια) ισχύει:

□ από την ημέρα παραλαβής της διατριβής από το ΕΚΤ
□ _ _ μήνες μετά από την ημερομηνία παραλαβής της διατριβής από το ΕΚΤ
□ με την πάροδο 3 ετών από την ημερομηνία παραλαβής της διατριβής από το ΕΚΤ

Ο καταθέτων

(Υπογραφή)


Διαδικασία κατάθεσης μιας διδακτορικής διατριβής στο ΕΑΔΔ top

Α) Κατάθεση νέας διδακτορικής διατριβής για να ενταχθεί στο ΕΑΔΔ

Η κατάθεση των διδακτορικών διατριβών στο ΕΑΔΔ είναι υποχρεωτική και αποτελεί ένα από τα τελευταία βήματα πριν την απονομή του διδακτορικού τίτλου. Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής και προκειμένου να χορηγηθεί το έγγραφο του τίτλου του διδάκτορα πρέπει να ολοκληρωθεί η παρακάτω ροή εργασιών:

Η γραμματεία του τμήματος εισέρχεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Διδακτορικών διατριβών του ΕΑΔΔ (http://phdms.ekt.gr) και καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία κάθε νέας διδακτορικής διατριβής που εγκρίνεται από το τμήμα.

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης, από το εξουσιοδοτημένο άτομο της γραμματείας, αποστέλλεται αυτόματα από το σύστημα ηλεκτρονικό μήνυμα στον διδάκτορα, ότι οφείλει να εισέλθει στο σύστημα και να καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία της εργασίας του στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, και να επισυνάψει το αρχείο του πλήρους κειμένου της διατριβής. Η εργασία πρέπει να είναι στην τελική της μορφή μετά από τις επισημάνσεις της εξεταστικής επιτροπής.

Το ΕΚΤ λαμβάνει την εγγραφή της εργασίας, την ελέγχει και εάν είναι αποδεκτή, ενημερώνει ηλεκτρονικά τη γραμματεία ότι έχει κατατεθεί η διδακτορική διατριβή στο ΕΚΤ.

Ο διδάκτορας προσκομίζει στη γραμματεία του τμήματος την έντυπη μορφή της διατριβής (hardcopy), προκειμένου να αποσταλεί με ευθύνη της Γραμματείας στο ΕΚΤ

Β) Κατάθεση διδακτορικής διατριβής που έχει εκπονηθεί στο παρελθόν, αλλά δεν έχει ενταχθεί στο ΕΑΔΔ

Με ευθύνη του διδάκτορα διαβιβάζονται στο ΕΚΤ (Τμήμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα, Υπεύθυνοι: Π. Σχίζας & Ν. Βλασταρίδης):

 • επίσημο διαβιβαστικό έγγραφο της Γραμματείας του οικείου τμήματος του Πανεπιστημίου με τα στοιχεία της διατριβής (τίτλος και ονοματεπώνυμο διδάκτορα)

 • ένα (1) έντυπο και ένα (1) ψηφιακό αντίτυπο της διατριβής και

 • ένα (1) έντυπο και ένα (1) ψηφιακό αντίτυπο του Απογραφικού Δελτίου του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, συμπληρωμένο από τον ίδιο

Στην περίπτωση αυτή, το ΕΚΤ παρέχει στον διδάκτορα βεβαίωση παραλαβής της διατριβής μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής της στο ΕΑΔΔ.

Γ) Κατάθεση διδακτορικής διατριβής που έχει εκπονηθεί σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού

ο διδάκτορας καταθέτει στο ΕΚΤ:

Δ) Κατάθεση του πλήρους κειμένου μιας διδακτορικής διατριβής για την οποία υπάρχουν μόνο τα μεταδεδομένα στο ΕΑΔΔ

Για ένα μεγάλο αριθμό διδακτορικών διατριβών διατίθενται βιβλιογραφικές πληροφορίες σε επίπεδο μεταδεδομένων, αλλά δεν έχουν κατατεθεί τα πλήρη κείμενά τους σε ψηφιακή μορφή στο ΕΑΔΔ. Προκειμένου να ενταχθούν, ακολουθούνται, με ευθύνη του διδάκτορα, διαζευκτικά οι εξής διαδικασίες:

 • Αποστολή αιτήματος στο Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΕΑΔΔ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση phdtheses@ekt.gr, στο οποίο επισυνάπτεται το ψηφιακό αντίγραφο της διατριβής. Ακολούθως, εντός 48 ωρών αποστέλλεται επιβεβαίωση παραλαβής από το ΕΚΤ

 • Υποβολή ψηφιακού αντιγράφου της διατριβής σε CD ή memory stick μέσω παράδοσης ή ταχυδρομικής αποστολής στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Τμήμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα

Προδιαγραφές ψηφιακού αρχείου διδακτορικής διατριβής

 • Η διατριβή πρέπει να υποβάλλεται σε ένα ενιαίο αρχείο pdf

 • To αρχείο pdf πρέπει να είναι το ακριβές αντίγραφο της διατριβής, όπως αυτή υποβλήθηκε στο Τμήμα/Σχολή του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

 • Το αρχείο pdf δεν πρέπει να περιέχει κρυπτογράφηση ή άλλους περιορισμούς πρόσβασης και να είναι σε μηχαναγνώσιμη και επεξεργάσιμη μορφή

 • Εάν η διατριβή συνοδεύεται από αρχεία άλλης μορφής, κατατίθενται και αυτά, σε συμπιεσμένη μορφή (.zip ή .rar)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα Συχνές ερωτήσεις ή να επικοινωνήσετε με το ΕΚΤ μέσω του Κέντρου Υποστήριξης Χρηστών ΕΑΔΔ, ή στέλνοντας email στο phdtheses@ekt.gr


Όροι πρόσβασης και διάθεσης των διδακτορικών διατριβών του ΕΑΔΔ top
 • Επιτρέπεται η πρόσβαση στα κείμενα και τις βιβλιογραφικές εγγραφές των διδακτορικών διατριβών του ΕΑΔΔ για μελέτη και ανάγνωση

 • Η διάθεση αντιγράφων των διδακτορικών διατριβών επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες του ΕΑΔΔ

 • Η πρόσβαση σε και η διάθεση διδακτορικών διατριβών του ΕΑΔΔ είναι δυνατή μόνο εφόσον παρέλθει η ημερομηνία αποδέσμευσής τους

 • Επιτρέπεται μόνο η προσωπική, μη εμπορική χρήση των διδακτορικών διατριβών για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, εκτός αν έχει επιλεγεί άδεια (π.χ. Creative Commons) που ορίζει διαφορετικά.

 • Δεν επιτρέπεται η διασκευή, αναπαραγωγή ή περαιτέρω διάθεση μέρους ή του συνόλου μιας διδακτορικής διατριβής από τους χρήστες του ΕΑΔΔ, εκτός αν έχει επιλεγεί άδεια (π.χ. Creative Commons) που ορίζει διαφορετικά.

 • Σε περίπτωση που επιτρέπεται η διασκευή, αναπαραγωγή ή περαιτέρω διάθεση μιας διδακτορικής διατριβής, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την άδεια που έχει διατεθεί προς τούτο από τον δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων επί αυτής, κατόπιν ενημέρωσης του ΕΚΤ αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση phdtheses@ekt.gr, με τη βιβλιογραφική αναφορά της δημοσίευσης, η οποία θα πρέπει να είναι ως εξής: Επίθετο, Αρχικό ονόματος, Έτος σε παρένθεση, Τίτλος διατριβής με πλάγια γράμματα. Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο. Τόπος, Χώρα. Παράδειγμα: Watkins, M. (1986). The influence of involvement and information search on consumer’s choice of recreation activities. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Oregon. Eugene, Oregon, USA.

 • Ο δημιουργός διατηρεί το σύνολο των ηθικών του δικαιωμάτων ανεξαρτήτως της άδειας που επιλέγει.


Προσωπικά Δεδομένα top

Η υπηρεσία του ΕΑΔΔ ακολουθεί τις διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ο νόμος ορίζει και προσδιορίζεται αναλυτικά στην «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΕΑΔΔ».


Διαδικασία γνωστοποιήσεων παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων top

Σε περίπτωση εντοπισμού παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσβολής του δικαιώματος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο χρήστης υποχρεούται και ο δικαιούχος δικαιούται να το δηλώσει άμεσα στο ΕΚΤ, το οποίο υποχρεούται να αφαιρέσει το σχετικό περιεχόμενο αμελλητί και να διερευνήσει την υπόθεση. Η σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία θα πρέπει να αποστέλλεται στη διεύθυνση phdtheses@ekt.gr.