Σχετικά με το ΕΑΔΔ

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) top

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου, από το 1985 και εντεύθεν, από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται σε ψηφιακή μορφή οι διδακτορικές διατριβές οι οποίες απονέμονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς και αυτές Ελλήνων που εκπονήθηκαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και αναγνωρίστηκαν από τον αρμόδιο εθνικό φορέα – ΔΟΑΤΑΠ.

Στον πρόσφατο Ν. 4765 ΦΕΚ Α’ 6/15.1.2021 ορίζονται τα ακόλουθα:

 • Άρθρο 12 «Προσαυξήσεις βάσει τυπικών προσόντων και εντοπιότητας», παρ. 1, εδάφιο α:

  «Η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό υποψηφίων των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. προσαυξάνεται ως ακολούθως: α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών».

 • Άρθρο 16 «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων», παρ. 2, εδάφιο ι:

  «Η προκήρυξη περιλαμβάνει τα αποδεκτά επιστημονικά πεδία, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, προκειμένου για τα διδακτορικά διπλώματα».

 • Άρθρο 29 «Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας», παρ. 1 εδάφιο αα:

  «Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών Τριτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κατηγορίες Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.) κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας ανά κλάδο/ειδικότητα, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων: [...] Μόνο για τις κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε.: αα. διδακτορικό δίπλωμα σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών: τετρακόσιες (400) μονάδες».

Ιστορικό εξέλιξης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) top
1985
 • Νόμος 1566/1985 (αρθ.70 παρ.15) περί συγκρότησης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών από το ΕΚΤ, όπου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του τίτλου η συμπλήρωση της φόρμας του ΕΑΔΔ.
1986
 • Αξιοποίηση του λογισμικού ΑΒΕΚΤ 3.00 για τη δημιουργία καταλόγου με τα μεταδεδομένα των διδακτορικών διατριβών.
1992-1998
 • Διαδικτυακή διάθεση του καταλόγου των μεταδεδομένων με τη χρήση του διαθέτη «ΕΡΜΗ» ο οποίος υποστήριζε την αναζήτηση με τη χρήση γλώσσας CCL (Common Command Language).
1999
 • Ψηφιοποίηση 12.000 διδακτορικών διατριβών.
 • Μεταφορά των μεταδεδομένων των διδακτορικών διατριβών στο ΑΒΕΚΤ 5.00 το οποίο υλοποιούσε πρότυπα καταλογογράφησης (UNIMARC, UNIMARC Authorities και ISO 2709).
2010
 • Ανάπτυξη υποδομής Ψηφιακού Αποθετηρίου με χρήση του λογισμικού DSpace (ανοικτού κώδικα και εξασφάλιση δυνατότητας φιλικής αναζήτησης στα μεταδεδομένα και διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα, αποθετήρια, πολλαπλές μηχανές και εργαλεία αναζήτησης στο διαδίκτυο (π.χ. Google, Scirus).
 • Εξασφάλιση μακροχρόνιας διατήρησης των ψηφιακών αρχείων.
2014-2018
 • Τακτικές αναπροσαρμογές στο σύστημα διαχείρισης και ηλεκτρονικής κατάθεσης του ΕΑΔΔ. Οι εμπλεκόμενοι (Γραμματείες AEI, ΔΟΑΤΑΠ, διδάκτορες) καθώς και το προσωπικό του ΕΚΤ που επιμελείται τα μεταδεδομένα διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες κατάθεσης και επιμέλειας εύκολα και άμεσα.
2019-2021
 • Πλήρης ψηφιακοποίηση του συνόλου των διαδικασιών για τη συγκρότηση και τη διάθεση των διδακτορικών διατριβών.
 • Ενίσχυση της παραγωγής και της παρουσίασης στατιστικών στοιχείων για το σύνολο των διδακτορικών διατριβών, αλλά και σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής.
 • Προσθήκη νέων λειτουργικοτήτων, τόσο για πιο αποτελεσματική αναζήτηση και πλοήγηση όσο και για βελτίωση της διαδραστικότητας με το χρήστη.

Η υποδομή του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) top

Το ΕΑΔΔ αποτελείται από τρία διακριτά πληροφοριακά συστήματα, τα οποία αναπτύσσονται και λειτουργούν από το ΕΚΤ:

Το Ψηφιακό αποθετήριο του ΕΑΔΔ top

Το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΑΔΔ είναι το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο συγκεντρώνεται και από το οποίο διατίθεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν συγκεντρωθεί από την έναρξη ισχύος του νόμου έως σήμερα. Το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΑΔΔ αναπτύσσεται με εσωτερική τεχνογνωσία του ΕΚΤ.

Για το σύνολο των διδακτορικών διατριβών διατίθενται μεταδεδομένα, με στοιχεία τα οποία αφορούν, συνοδεύουν και τεκμηριώνουν τις διδακτορικές διατριβές, όπως ο τίτλος, η περίληψη, το ονοματεπώνυμο του διδάκτορα, το επιστημονικό πεδίο, το έτος απονομής του διδακτορικού τίτλου, το εκπαιδευτικό ίδρυμα, τα ονοματεπώνυμα των μελών της εξεταστικής επιτροπής, οι λέξεις – κλειδιά, η χώρα και η γλώσσα. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των διδακτορικών διατριβών διατίθεται το ψηφιακό αρχείο της διδακτορικής διατριβής για ξεφύλλισμα και online ανάγνωση.

Το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΑΔΔ, παρέχει δυνατότητα σε απλούς και εγγεγραμμένους χρήστες στις κάτωθι υπηρεσίες :

Υπηρεσίες Απλός Χρήστης Εγγεγραμμένος Χρήστης
Απλή και σύνθετη αναζήτηση μιας διατριβής μέσω των πεδίων των βιβλιογραφικών εγγραφών
Πλοήγηση με βάση καθορισμένα πεδία βιβλιογραφικών εγγραφών (επιστημονικό πεδίο, ίδρυμα, συγγραφέας, χώρα, γλώσσα, έτος απονομής του διδακτορικού τίτλου).
Προβολή για ανάγνωση του ψηφιακού κειμένου μιας διατριβής.
Μεταφόρτωση (download) του ψηφιακού αρχείου μιας διδακτορικής διατριβής.
Πολιτική Διάθεσης του Ψηφιακού Αποθετηρίου του ΕΑΔΔ top

Το ΕΚΤ, σε εκπλήρωση του θεσμικού του ρόλου, ως Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης, προάγει τη συγκέντρωση, την τεκμηρίωση και τη διάθεση έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου στην ελληνική και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Οι βασικές αρχές επί των οποίων στηρίζεται η πολιτική συγκρότησης και διάθεσης του περιεχομένου του ΕΑΔΔ είναι:

 • η προάσπιση και η ενίσχυση της ανοικτής πρόσβασης στην ερευνητική γνώση,
 • η προώθηση της νέας επιστημονικής γνώσης,
 • η ενίσχυση των νέων ερευνητών στην προσπάθειά τους να καταστήσουν το έργο τους γνωστό και προσπελάσιμο στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, και το ευρύ κοινό,
 • η σαφήνεια σε σχέση με τους όρους διάθεσης των διδακτορικών διατριβών.

Το ΕΑΔΔ αξιοποιείται στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του ΕΚΤ, ως Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, για τη συλλογή δεδομένων για τους διδάκτορες και τις διδακτορικές διατριβές.

Όροι διάθεσης των διδακτορικών διατριβών του ΕΑΔΔ top

Η online διάθεση διδακτορικών διατριβών του ΕΑΔΔ στους χρήστες του διαδικτύου για ανάγνωση και μεταφόρτωση γίνεται με τους όρους που έχει επιλέξει ο διδάκτορας.

Σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται μόνο η προσωπική, μη εμπορική χρήση των διδακτορικών διατριβών για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, εκτός αν έχει επιλεγεί άδεια (π.χ. Creative Commons) που ορίζει διαφορετικά.

Δεν επιτρέπεται η διασκευή, αναπαραγωγή ή περαιτέρω διάθεση μέρους ή του συνόλου μιας διδακτορικής διατριβής από τους χρήστες του ΕΑΔΔ, εκτός αν έχει επιλεγεί άδεια (π.χ. Creative Commons) που ορίζει διαφορετικά.

Σε περίπτωση που επιτρέπεται η διασκευή, αναπαραγωγή ή περαιτέρω διάθεση μιας διδακτορικής διατριβής, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την άδεια που έχει διατεθεί προς τούτο από τον δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων επί αυτής, με τη βιβλιογραφική αναφορά της δημοσίευσης, η οποία θα πρέπει να είναι ως εξής: Επίθετο, Αρχικό ονόματος, Έτος σε παρένθεση, Τίτλος διατριβής με πλάγια γράμματα. Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο. Τόπος, Χώρα. Παράδειγμα: Watkins, M. (1986). The influence of involvement and information search on consumer’s choice of recreation activities. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Oregon. Eugene, Oregon, USA.

Ο δημιουργός διατηρεί το σύνολο των ηθικών του δικαιωμάτων ανεξαρτήτως της άδειας που επιλέγει.

Οφέλη του Ψηφιακού Αποθετηρίου του ΕΑΔΔ top

Η διάθεση των διδακτορικών διατριβών από την υποδομή του ΕΑΔΔ εναρμονίζεται με την ψηφιακοποίηση της επιστήμης και το κίνημα της ανοικτής πρόσβασης στο επιστημονικό περιεχόμενο και συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό βασικών διαδικασιών του δημοσίου τομέα. Η χρήση της υποδομής του ΕΑΔΔ επιφέρει μία σειρά από πρακτικά οφέλη:

 • Το σύνολο των διδακτορικών διατριβών διατίθεται κεντρικά, έγκυρα, αξιόπιστα και ψηφιακά για τους υποψήφιους διδάκτορες, τους διδάκτορες, την ερευνητική και την επιστημονική κοινότητα, το ευρύ κοινό.
 • Η συλλογή και η διάθεση των διδακτορικών διατριβών καθιστά ευπρόσιτα τα αποτελέσματα της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου.
 • Επιτυγχάνονται τόσο η προβολή όσο κι η διάδοση της ερευνητικής δραστηριότητας
 • Κάθε καταχωρημένη διατριβή στο αποθετήριο ΕΑΔΔ αποκτά μια μόνιμη διεύθυνση, μόνιμο URL, ανεξάρτητα από σύστημα λογισμικού ή/ και αποθετηρίου.
 • Μεγιστοποιείται η διαφάνεια της επιστημονικής έρευνας.
 • Αποτρέπονται η λογοκλοπή και η διπλή προσπάθεια.
 • Η ταξινόμηση βάσει των επιστημονικών πεδίων του ΕΑΔΔ αποτελεί κριτήριο για ορισμένες διαδικασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 4765 ΦΕΚ Α’ 6/15.1.2021. Για παράδειγμα, η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό υποψηφίων των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. προσαυξάνεται κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών.
H ταξινόμηση των επιστημονικών πεδίων του ΕΑΔΔ top

Η ταξινόμηση των επιστημονικών πεδίων που εφαρμόζεται στο ΕΑΔΔ είναι ένα δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο το οποίο αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ με βάση την ταξινόμηση των πεδίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Fields of Research & Development, FORD) του εγχειριδίου Frascati, του διεθνώς αναγνωρισμένου εργαλείου του ΟΟΣΑ για τη συλλογή και χρήση στατιστικών Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) σε τομείς, όπως η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το εγχειρίδιο Frascati είναι το κοινό ενιαίο πρότυπο, εγκεκριμένο από τη Eurostat, για τις έννοιες και τους ορισμούς, τα καθιερωμένα σχήματα ταξινομήσεων και τη μεθοδολογία παραγωγής των ευρωπαϊκών στατιστικών Ε&Α. Χρησιμοποιείται ευρέως από πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμούς, συμβάλλοντας στην υιοθέτηση μιας κοινής μεταξύ τους γλώσσας επικοινωνίας σε θέματα επιστήμης, τεχνολογίας και ανάπτυξης. Το ΕΚΤ, ως Εθνική Στατιστική Αρχή για τις εθνικές στατιστικές Ε&Α, εφαρμόζει το εγχειρίδιο Frascati στην παραγωγή των στατιστικών Ε&Α καθώς και ευρύτερα στην προτυποποιημένη τεκμηρίωση και διαχείριση του επιστημονικού και ερευνητικού περιεχομένου που διατηρεί στις υποδομές του.

Το λεξιλόγιο των επιστημονικών πεδίων αποτελείται από τρία ιεραρχικά επίπεδα:

 • Γενικά επιστημονικά πεδία (1ο επίπεδο)
 • Ειδικά επιστημονικά πεδία (2ο επίπεδο)
 • Εξειδικεύσεις επιστημονικών πεδίων (3ο επίπεδο)

Το 1ο και το 2ο επίπεδα της ταξινόμησης εφαρμόζουν τα πεδία της ταξινόμησης Frascati, σύμφωνα με την οποία οι τομείς της έρευνας κατηγοριοποιούνται σε 6 γενικές κατηγορίες και 42 υποκατηγορίες.

Οι 6 γενικές κατηγορίες των επιστημονικών πεδίων είναι οι εξής:

 • Φυσικές Επιστήμες
 • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
 • Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
 • Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
 • Κοινωνικές Επιστήμες
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

Οι 42 υποκατηγορίες των επιστημονικών πεδίων συνοψίζονται ως εξής:

Κύριο / Γενικό επιστημονικό πεδίο Υποκατηγορία / Υποπεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Natural Sciences
 • Μαθηματικά
 • Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
 • Βιολογία
 • Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογία
Engineering & Technology
 • Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
 • Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ
 • Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
 • Μηχανική Υλικών
 • Βιοϊατρική Μηχανική
 • Περιβαλλοντική Μηχανική
 • Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
 • Βιομηχανική Βιοτεχνολογία
 • Νανοτεχνολογία
 • Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Medical & Health Sciences
 • Βασική Ιατρική
 • Κλινική Ιατρική
 • Επιστήμες Υγείας
 • Ιατρική Βιοτεχνολογία
 • Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Γεωπονικές Επιστήμες & Κτηνιατρική
Agricultural Sciences & Veterinary Sciences
 • Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
 • Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής
 • Κτηνιατρική
 • Γεωπονική Βιοτεχνολογία
 • Άλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Κοινωνικές Επιστήμες
Social Sciences
 • Ψυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
 • Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εκπαίδευση
 • Κοινωνιολογία
 • Νομική Επιστήμη
 • Πολιτικές Επιστήμες
 • Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία
 • ΜΜΕ και Επικοινωνίες
 • Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Ανθρωπιστικές επιστήμες & Τέχνες
Humanities & the Arts
 • Ιστορία και Αρχαιολογία
 • Γλώσσες και Λογοτεχνία
 • Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
 • Τέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
 • Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Το 3ο επίπεδο της ταξινόμησης αναλύει τα επιστημονικά πεδία και τα εμπλουτίζει με σημασιολογικούς όρους επιστήμης και έρευνας. Αποτελεί απόρροια εργασιών επιμέλειας και αποδοτικής διασύνδεσης των επιστημονικών και ερευνητικών δεδομένων των υποδομών του ΕΚΤ. Η εφαρμογή του 3ου επιπέδου συμπληρώνει την ταξινόμηση και εξυπηρετεί τη θεματική τεκμηρίωση του περιεχομένου, βελτιώνει την πρόσβαση και ενισχύει την έρευνα προς την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης. Για την επιλογή των όρων και την ένταξή τους στην ταξινόμηση έγινε μελέτη των επιστημονικών περιοχών σε αξιόπιστες επιστημονικές πηγές και στις σημειώσεις εφαρμογής των πεδίων του Frascati. Επιπλέον, εξετάστηκαν οι έννοιες σε έγκριτα διεθνή λεξιλόγια με τα οποία συνδέθηκαν οι όροι με σχέσεις ισοδυναμίας και συσχέτισης.

Το λεξιλόγιο ακολουθεί τις τρέχουσες τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού. Είναι διαμορφωμένο σε τεκμηριωτικό σχήμα που εφαρμόζει την οντολογία SKOS και διατίθεται από το ΕΚΤ ως ανοιχτό λεξιλόγιο διασυνδεδεμένων δεδομένων με την ονομασία «Θεματικές Επιστημονικών Πεδίων ΕΚΤ». Σε κάθε όρο αποδίδεται ένα μοναδικό URI που χρησιμοποιείται ενιαία για την αναφορά σε αυτό. Οι όροι διατίθενται σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά). Τεκμηριώνονται με ερμηνευτικές σημειώσεις και με συνδέσεις αντιστοίχισης με όρους διεθνών λεξιλογίων ανοιχτών δεδομένων.

Ο διδάκτορας κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων της διατριβής του, επιλέγει υποχρεωτικά το Επιστημονικό πεδίο (Γενικό, Ειδικό και Εξειδίκευση) που προσδιορίζει το γνωστικό αντικείμενό της. Επιλέγει Γενικό Επιστημονικό πεδίο (1ο επίπεδο της ταξινόμησης), Ειδικό Επιστημονικό πεδίο (2ο επίπεδο ταξινόμησης) και Εξειδίκευση επιστημονικού πεδίου (3ο επίπεδο ταξινόμησης).

Παράδειγμα:

Κοινωνικές Επιστήμες ➨ Εκπαίδευση ➨ Ειδική Εκπαίδευση

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης & Διαχείρισης του ΕΑΔΔ top

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης & Διαχείρισης του ΕΑΔΔ χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τις Γραμματείες των Σχολών/ Τμημάτων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Ελλάδας (εφεξής Γραμματείες) και τον ΔΟΑΤΑΠ. Το συγκεκριμένο σύστημα επιτρέπει αποκλειστικά στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό των Γραμματειών και του ΔΟΑΤΑΠ καθώς και στους διδάκτορες, να διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες κατάθεσης με εύκολο και άμεσο τρόπο, καθοδηγώντας τους στα διαδοχικά βήματα της.

Κατάθεση νέας διδακτορικής διατριβής top

Οι αρμόδιες Γραμματείες και οι διδάκτορες, για την ένταξη μίας διδακτορικής διατριβής στο ΕΑΔΔ, χρησιμοποιούν – με ευθύνη τους ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο καταχώρησης – το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης & Διαχείρισης Διδακτορικών διατριβών του ΕΑΔΔ. Πιο συγκεκριμένα, σε συνέχεια της υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής και προκειμένου αυτή να ενταχθεί στο ΕΑΔΔ και να απονεμηθεί ο τίτλος στο διδάκτορα, απαιτείται να ολοκληρώνεται η παρακάτω ροή εργασιών:

Ι. Ενέργειες που καλείται να κάνει η Γραμματεία/ ο ΔΟΑΤΑΠ:

Α) Το αρμόδιο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό εισέρχεται με κωδικούς στο σύστημα και συμπληρώνει τα κάτωθι πεδία, τα οποία αφορούν σε κάθε νέα εγκεκριμένη διδακτορική διατριβή:

Πεδία Γραμματείες ΔΟΑΤΑΠ
Όνομα/ Επώνυμο/ Πατρώνυμο διδάκτορα
(σε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες)
E – mail & Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Έτος γέννησης & Φύλο
Τίτλος & Γλώσσα διατριβής
Έτος/Μήνας έναρξης/υποστήριξης διατριβής
Μέλη της εξεταστικής επιτροπής
Ίδρυμα απονομής
Χώρα ιδρύματος
Αριθμός & Έτος Πράξης ΔΟΑΤΑΠ
Δήλωση αποδέσμευσης του διδάκτορα
(με συμπλήρωση πολιτικής Πανεπιστημίου προ της αποστολής στο διδάκτορα)

Β) Το αρμόδιο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιλέγει «Αποστολή στο διδάκτορα» οπότε δημιουργείται αυτόματα ένας νέος λογαριασμός χρήστη – διδάκτορα και ένα ηλεκτρονικό μήνυμα αποστέλλεται στον ίδιο, με το e – mail και τον κωδικό του (σε περίπτωση που ο διδάκτορας δεν λάβει την ειδοποίηση, πρέπει να επικοινωνήσει με το αρμόδιο άτομο της Γραμματείας/ του ΔΟΑΤΑΠ), προκειμένου να εισέλθει στο σύστημα και να ξεκινήσει την επεξεργασία.

Σε περίπτωση που ο διδάκτορας εντοπίσει κάποιο θέμα σχετικό με τα υπό το Α στοιχεία, επικοινωνεί απευθείας και μόνο με την Γραμματεία/ τον ΔΟΑΤΑΠ για την διόρθωση, την αλλαγή και την επικαιροποίησή τους.

ΙΙ. Ενέργειες που καλείται να κάνει ο διδάκτορας:

Α) Εισέρχεται στο σύστημα και καταχωρεί πληροφορίες για τα εξής υποχρεωτικά πεδία:

Πεδία
Τόπος κατοικίας: Οδός & Αριθμός, Πόλη, ΤΚ
Γλώσσα τίτλου
Τίτλος διατριβής (ελληνική ή αγγλική γλώσσα)
Λέξεις – κλειδιά (ελληνική και αγγλική γλώσσα)
Περίληψη διατριβής (ελληνική και αγγλική γλώσσα)
Συνεργαζόμενος φορέας
Φυσική περιγραφή εντύπου (σελίδες, τόμοι, κ.ά.)
Επιστημονικό πεδίο (γενικό) – 1ο επίπεδο
Επιστημονικό πεδίο (ειδικό) – 2ο επίπεδο
Επιστημονικό πεδίο (εξειδικευμένο) – 3ο επίπεδο

Β) Επισυνάπτει το τελικό – μετά τις επισημάνσεις της εξεταστικής επιτροπής – ψηφιακό αρχείο του πλήρους κειμένου της διατριβής και τα συνοδευτικά αρχεία των παραρτημάτων εφόσον υπάρχουν.

Γ) Υποβάλλει δήλωση αποδέσμευσης, σχέδιο της οποίας του έχει σταλεί από τη Γραμματεία/ το ΔΟΑΤΑΠ.

Δ) Συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο της ετήσιας εθνικής στατιστικής έρευνας για τους νέους κατόχους διδακτορικού τίτλου.

Μετά την «Οριστική Υποβολή», ο διδάκτορας δεν μπορεί να τροποποιήσει κανένα πεδίο.

ΙΙΙ. Ενέργειες που καλείται να κάνει το ΕΚΤ:

Α) Διαπιστώνει την πληρότητα συμπλήρωσης του ψηφιακού αρχείου της νεοεισερχόμενης διατριβής.

Β) Δημοσιεύει το ψηφιακό αρχείο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.

Γ) Ενημερώνει τους εμπλεκόμενους για την ανάρτηση της διατριβής και αποστέλλει στο διδάκτορα το σχετικό σύνδεσμό (link) της, προκειμένου να προχωρήσει η απονομή του τίτλου.

Δ) Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και παράγει στατιστικές βάσει των απαντήσεων των διδακτόρων στα ερωτηματολόγια της εθνικής στατιστικής έρευνας για τους νέους κατόχους διδακτορικού τίτλου, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του ως Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

Κατάθεση διδακτορικής διατριβής παρελθόντων ετών top

Για τις διδακτορικές διατριβές παρελθόντων ετών οι οποίες έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά πανεπιστήμια ή έχουν αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ και δεν έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών για οποιοδήποτε λόγο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξή τους, οι διδάκτορες πρέπει να απευθύνονται στις σχολές από τις οποίες έλαβαν τον τίτλο ή στον ΔΟΑΤΑΠ αντίστοιχα, προκειμένου να εκκινήσει η προαναφερόμενη διαδικασία.

Πνευματικά Δικαιώματα, Άδειες Χρήσης & Απογραφικό Δελτίο top

Προκειμένου να διασφαλισθούν οι στόχοι της διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της επιστημονικής γνώσης και η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου περί πνευματικών δικαιωμάτων επί των διδακτορικών διατριβών, είναι απαραίτητο κάθε διδακτορική διατριβή να τεκμηριώνεται ως προς τα εξής προκειμένου να ενταχθεί επιτυχώς στο ΕΑΔΔ:

Τα πνευματικά δικαιώματα: Η κατάθεση μιας διδακτορικής διατριβής θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από:

 • τον δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων επί αυτής είτε
 • τον κάτοχο κατάλληλων αδειών χρήσης που του επιτρέπουν να διαθέτει τη διδακτορική διατριβή χωρίς όρους.

Τις άδειες χρήσης: Οι άδειες χρήσης με τις οποίες διατίθενται οι διδακτορικές διατριβές πρέπει να είναι σαφείς και να επιτρέπουν κατ΄ ελάχιστον την ανοικτή πρόσβαση στο κείμενο της διατριβής για μη εμπορικούς σκοπούς.

Συγκεκριμένα, ο καταθέτων τη διατριβή και κάτοχος των αναγκαίων δικαιωμάτων:

 • πρέπει να παραχωρεί στο ΕΚΤ διαμέσου της Δήλωσης Αποδέσμευσης, τη μη αποκλειστική άδεια να παρουσιάζει, αναπαράγει και διαθέτει το σύνολο του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής, μέσω του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, με κάθε πρόσφορο μέσο, ψηφιακό, αναλογικό ή άλλο και μόνο με τις τροποποιήσεις εκείνες που είναι απολύτως αναγκαίες για την πραγματοποίηση του ρόλου και της αποστολής του ΕΚΤ και τη διάθεση της διατριβής,
 • μπορεί να καθιστά δημόσια διαθέσιμη τη διδακτορική διατριβή, με όποια άδεια Creative Commons επιθυμεί – η άδεια θα επιλέγεται από τον σχετικό κατάλογο επιλογών και
 • πρέπει, στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά αρχεία συνοδευτικά της διατριβής (π.χ. παραρτήματα, εικόνες, κ.ά.), να ορίζει την άδεια για καθένα από αυτά.

Την ημερομηνία αποδέσμευσης: Η ημερομηνία αποδέσμευσης είναι η ημερομηνία κατά την οποία η διατριβή δύναται να γίνει διαθέσιμη, σύμφωνα με την άδεια χρήσης. Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί –σε καμία περίπτωση- να είναι μεγαλύτερη από την ημερομηνία αποδέσμευσης που αποτελεί πολιτική του Πανεπιστημίου, εντός του οποίου πραγματοποιείται η έρευνα. Αν η πολιτική του Πανεπιστημίου δεν ορίζει χρονικό διάστημα, τότε η ημερομηνία αποδέσμευσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη και πάντως όχι μεγαλύτερη της διετίας.

Για τη διασφάλιση των παραπάνω, κάθε διδακτορική διατριβή θα πρέπει να συνοδεύεται από Δήλωση Αποδέσμευσης, με την οποία ο υπογράφων επιλέγει την άδεια χρήσης της διδακτορικής διατριβής. Συγκεκριμένα, η Δήλωση Αποδέσμευσης που αποστέλλεται από το Πανεπιστήμιο ή το ΔΟΑΤΑΠ, πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει τα κατωτέρω:

Δήλωση Αποδέσμευσης Διδακτορικής Διατριβής

Σήμερα στις ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ καταθέτω την παρούσα, που αφορά στη Διδακτορική μου Διατριβή ΧΧΧΧΧ, προκειμένου να ενταχθεί στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών ψηφιακά. Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:

□ Είμαι ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων επί της ως άνω διατριβής
□ Κατέχω τις κατάλληλες άδειες χρήσης που μου επιτρέπουν να διαθέσω την ως άνω διδακτορική διατριβή στο ΕΑΔΔ.

Επίσης, δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η διδακτορική διατριβή δεν προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων, καθώς όπου υφίστανται δικαιώματα τρίτων έχει γίνει εκκαθάριση αυτών, δηλαδή έχουν διασφαλισθεί όλες οι αναγκαίες άδειες χρήσης ή η χρήση αυτών είναι επιτρεπτή σύμφωνα με το σύστημα περιορισμών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του Ν. 2121/1993.

Επιτρέπω στο ΕΚΤ να παρουσιάζει, αναπαράγει, διαθέτει και διασυνδέει το σύνολο του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής, μέσω του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, με κάθε πρόσφορο μέσο, ψηφιακό, αναλογικό ή άλλο και μόνο με τις τροποποιήσεις εκείνες που είναι απολύτως αναγκαίες για την πραγματοποίηση της αποστολής του ΕΚΤ και τη διάθεση της διατριβής.

Επιπλέον επιθυμώ να διαθέσω τη διδακτορική διατριβή με τη Δημόσια Άδεια:


Η επιλογή μίας από τις ανωτέρω άδειες είναι προαιρετική αλλιώς ισχύει μόνο η άδεια που παραχωρώ προς το ΕΚΤ, όπως ορίζεται παραπάνω.

Η άδεια που παραχωρώ προς το ΕΚΤ, καθώς και η Δημόσια Άδεια με την οποία διαθέτω τη διδακτορική διατριβή (εφόσον επιλέξω τέτοια) ισχύει:

□ από την ημέρα παραλαβής της διατριβής από το ΕΚΤ
□ _ _ μήνες μετά από την ημερομηνία παραλαβής της διατριβής από το ΕΚΤ
□ με την πάροδο 2 ετών από την ημερομηνία παραλαβής της διατριβής από το ΕΚΤ

Ο καταθέτων

(Υπογραφή)


Το Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών top

Το Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικής Κατάθεσης & Διαχείρισης του ΕΑΔΔ, καθώς και στους χρήστες του Αποθετηρίου του ΕΑΔΔ.

Μέσω του Κέντρου Υποστήριξης Χρηστών παρέχεται στους χρήστες – απλούς και εγγεγραμμένους – η δυνατότητα πλοήγησης:


Πολιτική Ασφαλείας & Προσωπικά Δεδομένα top

Το ΕΑΔΔ ακολουθεί τις διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ο νόμος ορίζει και προσδιορίζεται αναλυτικά στην «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».